تاثیرنامنظمی پیچشی در رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی با دیوار برشی بتنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
14617138315
2استاد گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3مربی دانشجوی دکترا عمران سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده
ااین مقاله اثر پیچش در ساختمان های بتنی نامنظم در پلان با سیستم دوگانه قاب- دیوارمی پردازد وتاثیر رفتار غیرخطی دیوار برشی بر پاسخ لرزه ای غیرخطی مورد بررسی قرار می دهد . در این مطالعه یک ساختمان 7 طبقه بتن مسلح دارای دیوار برشی ونامتقارن در پلان با جابجا کردن دیوار برشی در پلان به صورت سیستم های منظم، نامنظم زیاد پیچشی،نامنظم شدید پیچشی در نظر گرفته شده است. در این سازه ها دیوار برشی توسط نرم افزار Sap2000 ورژن جدید مدل سازی شده و رفتار غیر خطی آن در نظر گرفته شده است . پاسخ های لرزه ای سیستم های منظم ونامنظم زیاد پیچشی ونامنظم شدید پیچشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته اند.نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی نشان می دهد که با افزایش نامنظمی میزان تغییر مکان نسبی طبقات نیز افزایش پیدا می کنند.وهرچه سازه ها از حالت منظم به سمت نامنظمی می روند سطح عملکرد استفاده ی بی وقفه به سمت سطح عملکرد ایمنی جانی حرکت میکند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Torsion effect irregularity on the behavior evaluation of the concrete structures with concrete shear wall
Authors
amol, javad vaseghi amiri, ali naseri
Abstract
In this thesis,Torsion effect irregularity on the behavior evaluation of the concrete structures with concrete shear wall.One of the important concepts in analysis and design of structures is irregularity.in the previous earth quakes many of buildings were disturbed because of irregularity. irregularity changes the behavior of structures and causes stress concentration. the international seismic codes classify irregularities into two parts : irregularity in plan and irregularity in altitude.
Iranian seismic code (Standard 2800) has classified irregular buildings in plan into five: irregularity numeral, torsion, to diaphragm, sheet in out , system un exampled. In this thesis, in this regard 3 concrete buildings with seven stories each , with the combined system of moment resistant frame and the shear wall in symmetric and non symmetric conditions are evaluated. These structures initially , have been analyzed and designed with respect to standard Iranian earth quake code (2800) and Iranian concrete code (ABA).The respective displacement of each story is derived. These results are compared with accepted criteria and the performance level of the structure in defined.It is concluded that for the evaluated buildings in this research, by the increase of the irregularity, the performance of the buildings goes from immediate occupancy to life safety ,in fact, by the increase of the irregularity of the buildings ,the performance will remain in acceptable range, which is life safety, based on standard code 2800.
Keywords
nonlinear dynamic analysis-irregularity structures in plan-concrete building with shear wall- torsion effect