مقایسه پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی و مهاربندی شده فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان باغشمال جدید-بن بست چایچیلار-ک43-طبقه دوم
2ناظر ابنیه
چکیده
یکی از مکانیسم‌های خرابی در سازه‌ها، خرابی پیشرونده است که در آن یک یا چند عضو سازه‌ای در اثر ضربه یا عوامل دیگر به طور آنی فرو ریخته و سازه به طور پیشرونده‌ای خراب می‌شود. باز توزیع بارهای ناحیه خراب شده سبب خرابی دیگر اجزای سازه‌ای شده و در نتیجه خرابی کل سازه و یا بخش مهمی از آن حاصل می‌گردد. در طی چند دهه اخیر موارد مهمی از وقوع خرابی در سازه‌ها را می‌توان یافت که منجر به خسارات اقتصادی سنگین و از دست رفتن جان انسان‌ها گردیده است. جهت تحلیل خرابی پیشرونده در قاب‌های ساختمانی و برای اطمینان از مقاومت کافی سازه در برابر خرابی پیشرونده، روش مسیر بار جایگزین به کار گرفته می‌شود. روش مورد استفاده بر مبنای سناریوی حذف ستون جهت بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده و ارزیابی توان سازه برای جذب خرابی بوجود آمده می‌باشد. به منظور سازگاری مدل‌های سازه‌ای انتخاب شده با اهداف پژوهش جهت بررسی تاثیر نوع سیستم سازه‌ای بر وقوع خرابی پیشرونده، از دو مجموعه قاب‌های فولادی خمشی و مهاربندی شده با تعداد طبقات 7 طبقه استفاده خواهد شد. مدل‌های سازه‌ای ابتدا براساس ضوابط آیین‌نامه ساختمان‌های فولادی (مبحث 10) و با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 مدل‌سازی، تحلیل و طراحی شدند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of progressive collapse potential in steel moment resistant frames and steel braced frames
Authors
Yashar Tabriz, Bahram Asadollahi
Abstract
One of the mechanisms of failure in structures is progressive collapse in which one or more parts are Failured by impact or other factors in an instant and the structure is progressively collapsed. Considering the importance of the subject, in this thesis the progressive collapse in the structures has been studied. In order to investigate the effect of the type of structural system on the progressive collapse potential in steel structures, the moment resistant frames and braced frames systems were used. In this study to progressive collapse analysis in building frame, altitude load path method is used. The method used is based on a scenario remove columns to assess the potential for progressive collapse. Therefore, the removed columns were selected at different locations at the height of the structure and in the structure plan. The models were firstly modeled, analyzed and designed according to the rules of the Steel Building Regulations (Code 10) and using the SAP2000 software. Then, according to the alternate load path method (ALP), a nonlinear time history dynamic analysis was performed for each scenario. The results show that, with regard to the design philosophy of the structures, the braced frames have more potential for progressive failure. This potential is location-dependent of the column elimination in the moment frames, independent of the eliminated column location in braced frames.
Keywords
progressive collaps, Alternate route path, sap2000, steel farming frame, Bracing farming frame