بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای بتنی مقاومسازی شده به کمک روکشهای پیش تنیده FRP
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران-تهرانپارس-خیابان 160 غربی-پلاک 10 واحد 3
2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده
بسیاری از سازه‌های بتن آرمة موجود در دنیا در اثر تماس با سولفاتها، کلریدها و سایر عوامل خورنده، دچار آسیب‌های اساسی شده‌اند. این مسئله هزینه‌های زیادی را برای تعمیر، بازسازی و یا تعویض سازه‌های آسیب دیده در سراسر دنیا موجب شده است. گستره‌ی استفاده از مصالح FRP برای مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح در سال‌های اخیر رو به افزایش است. علاوه ‌بر روش متداول استفاده از ورقهای FRP که روی سطح بتن چسبانده می‌شوند؛ در این مقاله، تیرهای بتن مسلح تقویت شده با الیاف پیش تنیده مدل سازی شده اند ، همچنین به منظور افزایش ناحیه فشاری بتن در زیر تیر یک لایه الیاف پیش تنیده نصب شد . تیرها در ترم ظرفیت بار نهایی و مدگسیختگی ارزیابی شدند. نتایج آزمایشات نشان داد که با مقدار برابر الیاف و فاصله‌ی نصب یکسان، کاربرد الیاف با زاویه‌ی45 درجه بیشتر از 60 والیاف با زاویه نصب 60 بیشتر از 90 درجه تاثیر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the flexural and shear behavior of concrete reinforced beams reinforced using FRP sheaths
Authors
Erfan Tehran, Mahshad Shamsian, Ata Hojatkashani
Abstract
Many of the concrete structures in the world have been damaged by contact with sulfates, chlorides and other corrosive agents. This has caused a lot of costs to repair, repair, or replace damaged structures around the world. The range of FRP materials has been increasing in recent years to strengthen the shear reinforced concrete beam. In addition to the conventional method, the use of FRP sheets that are bonded to the concrete surface; in this paper, reinforced concrete beams are modeled with pre-tensioned fibers. In addition, in order to increase the compressive strength of concrete under a beam, a pre-tensioned fiber layer was installed. . The beams were evaluated in terms of final load capacity and paddling. The results of the experiments showed that using fiber equal and equal installation intervals, the application of the fiber with an angle of 45 degrees more than 60 fibers with an angle of installation of 60 is greater than 90 degrees.
Keywords
abaqus-concrete beam-frp