ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران)
چکیده
خرابی پیشرونده در یک سازه زمانی رخ می دهد که اعضای سازه ای باربر اصلی به طور ناگهانی حذف شود و المان های سازه ای باقیمانده قادر به تحمل وزن سازه نباشند و در نتیجه سازه دچار خرابی و شکست گردد. هدف اصلی از تحقیق حاضر ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قابهای خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش عمودی) ظرفیت قاب های خمشی فولادی متوسط با تعداد طبقات 3، 7 و 12 در برابر خرابی پیشرونده ناشی از شش سناریوی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده قاب های مورد مطالعه بر اساس ضوابط آخرین ویرایش استاندارد UFC 4-023-03 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد قاب های مورد مطالعه به طور قابل ملاحظه ای در برابر سناریوهای مختلف خرابی پیشرونده آسیب پذیر می باشد. قاب های با تعداد طبقات کمتر در مقایسه با قابهای با تعداد طبقات بالاتر تحت سناریوهای خرابی مشابه آسیب پذیرتر می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of Progressive Collapse Capacity in Steel Intermediate Moment Frame Designed According Iranian National Building Code, Part 10
Authors
Qom
Abstract
Progressive collapse of the structure occur, when the major structural load carrying members is removed suddenly and the remaining structural element are not capable of supporting the weight of the building and eventually resulting in collapse and failure of the structure. The main purpose of this investigation is assessment the progressive collapse capacity of steel intermediate moment frame (IMF steel frame) that designed according to Iranian National Building Code (part 10). In this paper, using nonlinear static analysis (pushdown analysis) procedure the progressive collapse capacity of IMF steel frames with 3, 7 and 12 stories are evaluated under 6 different scenarios. Progressive collapse potential of MRF frames are evaluated based on the acceptance criteria of last edition of UFC 4-023-03 document. The studied steel frames are significantly vulnerable under progressive collapse scenarios. The obtained result showed the frames with high storeys are more vulnerable in comparison with than frames with low storeys under similar collapse scenarios.
Keywords
Progressive Collapse, Steel Intermediate Moment Frame, Pushdown, Nonlinear Static