مقایسه‌ی اثر خرده لاستیک‌ها و پودر لاستیک‌های فرسوده در مقاومت فشاری بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی بیرجند
2خراسان رضوی - مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد
3اموزگار 29 - شیخ مفید 57 - پلاک 10
چکیده
امروزه با توجه به استانداردهای موجود برای استفاده از سنگدانه های طبیعی در بتن و عدم امکان دسترسی، این ماده در حال کمیاب شدن و هزینه بر شده‌است. از طرف دیگر، سالانه تعداد زیادی لاستیک فرسوده در دنیا تولید می‌شوند. لاستیک‌های فرسوده دیر تجزیه شده و مشکلات زیادی برای دفع و از بین بردن آن‌ها وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است نتیجه‌های چندین پژوهش که در آن‌ها از دور ریزهای لاستیکی به‌عنوان بخشی از سنگ‌دانه‌های مورد نیاز بتن استفاده شده است مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و مقاومت فشاری بتن حاوی این مواد در دو حالت خورده لاستیک و پودر لاستیک مقایسه شده‌اند. از میکرو سلیس و نانو سیلیس نیز برای افزایش مقاومت فشاری نمونه‌ها بهره گرفته شده است. نتیجه‌های ارزیابی نشان می‌دهند که اضافه کردن ضایعات لاستیک در بتن باعث بهبود جذب انرژی، کاهش ترک‌خوردگی و امکان تغییرشکل بهتر آن شده است. از طرف دیگر، در نمونه‌های حاوی نانو سیلیس در مقایسه با نمونه‌های حاوی میکرو سیلیس، مقاومت فشاری بیشتری مشاهده شده است. نانو سیلیس به دلیل اندازه‌ی کوچک‌تر می‌تواند با پر کردن خلل و فرج باقی‌مانده در بتن، باعث بهبود مقاومت آن شود و به عنوان یک مکمل در ساخت به‌کار رود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the Effect of Using Crumb Rubber and Powdered Worn Tires on Concrete Compressive Strength
Authors
Seyyed Mohammad Javad Delavari, Hashem Jahangir, Mohammad hasan mashhad
Abstract
Disposal of waste tyre rubber has become a major environmental issue in all parts of the world representing a very serious threat to the ecology. One of the possible solutions for the use of scrap tyre rubber is to incorporate it into concrete, to replace some of the natural aggregate. Up to now a small part is recycled and millions of tyres are just stockpiled, landfilled or buried. The volume of polymeric wastes like tyre rubber and polyethylene terephthalate bottles (PET) is increasing at a fast rate. This paper reviews the tests performed to determine the compressive strength of using rubber tyre waste concrete samples. It was observed that the compressive strength of the rubberized concrete were less than that of the control mix. This paper also reviews the performance of concrete mixtures incorporating of discarded tyre rubber as aggregate and cement replacements. The results show that, using of rubbers inspecimens containing nano silica, with respect to specimens containing micro silica, had higher values of compressive strength. It would be due to the so small particles of nano with comparison to micro silica materials.
Keywords
compressive strength, crumb rubber, Powdered Rubber, Micro Silica, nano silica