ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی دارای سیستم پیشگیری از فروریزش از نوع مهاربندی کابلی یک‌طرفه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1ارومیه خیابان حضرت پور خیابان جعفری خیابان صمدی کوی سوم پلاک 64
2دانشگاه ارومیه
3دانشگاه صنعتی ارومیه
چکیده
در این مقاله، سیستمی جدید برای پیشگیری از فروریزش ثقلی سازه‌های قاب خمشی فولادی جهت اعمال در طراحی مقاوم لرزه‌ای سازه‌های جدید و همچنین ساختمان‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم پیشگیری از فروریزش از نوع جفت کابل دارای شل شدگی اولیه متناسب با تغییرمکان جانبی سازه بوده که به موازات سیستم مقاوم جانبی اصلی برای کنترل تعییرمکان جانبی به کار می‌رود. هدف از ارائه این سیستم بازگردادن عملکرد لرزه‌ای سازه اولیه از سطح آستانه فروریزش (CP) به عملکرد ایمنی جانی (LS) در شرایط زلزله سطح خطر 2 با دوره بازگشت 2475 ساله است. همچنین می‌توان از این روش نیز برای بازگرداندن سطح ایمنی جانی به سطح عملکرد بی‌وقفه برای زلزله با سطح خطر 1 با دوره بازگشت 475 ساله استفاده کرد. در این راستا با تهیه مدل‌های سازه‌ای تحلیلی، به مطالعات پارامتریک بر روی متغیرهای تعداد طبقات سازه، قطر کابل‌بندی و مقدار شل شدگی اولیه آنها پرداخته شده است. تعداد طبقات سازه در دو رده 8 و 12 طبقه انتخاب شده و تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل تغییرمکان جانبی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که سیستم های پیشگیری از فروریزش کابلی احتمال فروریزش سازه را در حین وقوع زمین‌لرزه‌هایی با سطح خطر 2 بسته به ساختمان و مکانیزم پیشگیری از فروریزش بکار برده شده، به طرز چشمگیری کاهش می‌دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
evaluation of the seismic behavior of steel-frame buildings equipped with cable bracing collapse prevention system
Authors
Reza Sheikhi, Mohammad Reza Sheidaii, Saeed Tariverdilo, Erfan Shafei
Abstract
This paper investigates collapse prevention system for seismic resistant design in new construction and existing buildings. The collapse prevention system consists of slack cables, working in tandem with the main lateral-force resisting system to control the lateral displacements. The purpose of this system, is to restore the seismic performance of the initial structure from collapse prevention to life safety performance level, at the BSE-2 hazard which have a mean recurrence interval of approximately 2475 years. This system can also be used to improve the performance from life safety to immediate occupancy performance level, at the BSE-1 hazard which have a mean recurrence interval of approximately 475 years. To achieve the right results, a number of parametric studies, on the effect of the number of stories, the diameter of the cable and the amount of their initial loosening were performed, by providing structural analytical models. Analytical performance of archetypical 8-story, and 12-story steel-frame buildings employing collapse prevention systems indicate that collapse prevention systems substantially reduce the probability of collapse during Maximum Considered Earthquake (MCE) ground motions.
Keywords
seismic performance, Seismic Design, steel structures, Cable bracing, Collapse prevention system