بررسی اثرات تغییر در مشخصات هندسی میراگر TADAS و ضریب‌رفتار قاب‌ خمشی فولادی مجهز به اینگونه میراگرها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1اصفهان خ کاوه خ بهارستان شرقی ک 17 مجتمع یاس
2استادیار
3استاد یار
چکیده
چکیده
در آئین‌نامه‌های ‌طراحی، بجای تلاش برای باقی‌ماندن تمامی اعضای سازه در ناحیه ی ارتجاعی، بر روی ظرفیت شکل‌پذیری اعضایی خاص (فیوزها) در خارج از ناحیه ی ‌ارتجاعی، حساب باز می‌شود. از این‌رو مقاومت مورد نیاز سازه بر ضریب‌رفتار آن تقسیم شده، و فیوزها با قابلیت جذب و اتلاف انرژی زلزله، سبب کاهش خسارت در سایر اعضا خواهند شد. در این مقاله میراگرهای فلزی تسلیم‌شونده‌ی مثلثی فولادی TADAS بعنوان اعضای شکل‌پذیر (فیوزها) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عملکرد این میراگر به مشخصات هندسی آن (ضخامت و تعداد صفحات) بستگی دارد. از این رو در تحقیق انجام شده، این نوع میراگر با مشخصات‌هندسی مختلف در نرم افزار ABAQUS مدل‌سازی شده و تحت تحلیل بار- افزون قرار گرفتند. سپس با تعبیه ی میراگر در قاب خمشی فولادی و انجام تحلیل استاتیکی ‌غیرخطی تغییرات ضریب‌رفتار سازه‌ ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که درقاب بدون میراگر به دلیل رفتار محوری ایجاد شده در اعضای آن، شکل پذیری برابر عدد 3.5 بوده در حالی که در قاب مجهز به میراگر به علت کاهش سطح نیروها در طبقات شکل پذیری به عدد 10 افزایش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the Effects of TADAS Damper Geometric Variations on the Response Modification Factor (R) of the Steel Frames Equipped with such Dampers
Authors
Navid Isfahan, Farshid Fathi, Saied Jalil Hosseini
Abstract
In design codes, the ductility capacity of specific members (fuses) outside the elastic zone is considered, rather than keeping all structural members in the elastic zone. Hence, the required strength of the structure is divided by the behavior factor, and the fuses capable of absorbing and dissipating the earthquake energy will reduce the damage in other members. In this paper, the triangular-plate added damping and stiffness (TADAS) dampers are evaluated as ductile members (fuses). The performance of these dampers depends on the geometry (thickness and number of plates). Therefore, in the present study, this type of damper was modeled in ABAQUS software with different geometries and the push-over analysis was performed. The changes in the behavior factor of the structure were then evaluated by installing the dampers in the steel moment resisting frames and performing the nonlinear static analysis. The results show that in the frame without the damper, due to the axial behavior observed in the members, the ductility was equal to 3.5, while in the frame provided with the damper, due to the decrease in the force levels of the floors, the ductility was increased to 10.
Keywords
TADAS Metal Damper, Response Modification Factor, Geometric Specifications, Fuses, static nonlinear analysis