بررسی آسیب‌پذیری پل راه‌آهن سریع‌السیر با استفاده از منحنی‌های شکنندگی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1همدان-بلوار مدنی-کوچه آقاجانی بیگ-کوچه جنب مسجد-بن بست شکوه- پلاک 135- واحد3
2استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
چکیده
ارزیابی رفتار لرزه‌ای پل‌های راه‌آهن سریع‌السیر به دلیل استراتژیک بودن ماهیت این سازه‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزیابی و پیش بینی خسارت وارد بر پل در اثر زلزله هایی با شدت های مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار دهد، که در مدیریت مناسب بحران احتمالی بسیار مفید خواهد بود. یکی از ابزارهای مفید در تخمین خسارت این پل‌ها در اثر زلزله، تولید منحنی‌های شکنندگی مربوط به آن است. مطالعات انجام شده در تولید منحنی های شکنندگی بر روی پل‌های راه‌آهن سریع‌السیر بسیار محدود است. در این پژوهش، منحنی شکنندگی برای دو پل‌ راه‌آهن سریع‌السیر با ارتفاع پایه‌های متفاوت رسم شده است. با توجه به اختلاف ارتفاع این پل‌ها، مقایسه عملکرد این سازه ها نیز نشان داده شده است. مدل پل‌ راه‌آهن سریع‌السیر برای هر دو مدل به صورت جداگانه در نرم افزار سایزمواستراکت ایجاد شد. اندرکنش خاک و سازه نیز به صورت فنر مدل شده و اثرات آن در نظر گرفته شده است. برای مدلسازی مصالح بتنی و فولادی نیز از مدل‌های غیرخطی استفاده شده است. سپس تحلیل دینامیکی فزآینده، تحت اثر شتاب نگاشت‌های مختلف انجام گرفته است و داده های مورد نیاز استخراج شده است. سپس، با استفاده از این داده‌ها، مقادیر حدی مناسب انتخاب گردید و در انتها منحنی شکنندگی برای مقادیر حدی سطوح عملکرد رسم شده است. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع پایه، شاخص خرابی افزایش یافته و همچنین به ازای یک احتمال فراگذشت ثابت، پایه با ارتقاع بیشتر، برای رسیدن به یک سطح عملکردی، شتاب طیفی کمتری تقاضا خواهد کرد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
vulnerability assessment of high-speed railway bridge using fragility curves
Authors
Parham Hamedan, khosro Bargi
Abstract
The assessment of the seismic behavior of high-speed railway bridge is important because of the strategic nature of these structures. Estimating and predicting damage to the bridge caused by earthquakes of varying intensity can provide useful information, which will be very useful in managing the potential crisis. One of the most useful tools for estimating the damage caused by earthquakes to bridges is the improvement of fragility curves related to it. Studies in the production of fragility curves on the bridges of a high-speed rail are very limited. In this research, the fragility curve is plotted for two high-speed railway bridges with different column elevations. Due to the difference in the height of these bridges, a comparison of the performance of these structures is also shown. The model of the high-speed rail system was created for each model separately in the simulation software. Soil and structure interaction is modeled as a spring and its effects are considered. Nonlinear models are also used to model concrete and steel materials. Then, an incremental dynamic analysis is performed under the influence of different ground motions and the required data are extracted. Subsequently, appropriate limit states ​​were selected using these data, and finally, the fragility curve was plotted for the performance levels. The results showed that, with increasing column height, the damage index increased and also, for a constant probability, the longer column will be achieve a lower spectral acceleration to reach a performance level.
Keywords
Fragility Curves, Performance Levels, Vulnerability of Bridges, soil-structure interaction, Incremental Dynamic Analysis