اثر سناریو‌های مختلف آتش سوزی بر رفتار کلی و محلی قابهای خمشی فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1اردبیل-خیابان امام-چهارراه ژاندارمری-کوی فرهنگیان-روبه روی مسجد جوادالائمه-پلاک 55
2دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
بررسی رفتار قاب های فولادی در دماهای بالا بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا تنش تسلیم و مدول الاستیسیته آن با افزایش دما کاهش می یابد و می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. از طرفی آیین نامه سازه های فولادی اکثر کشور ها الزماتی برای طرح سازه ها در برابر آتش سوزی واقعی اراته نمی دهند، در این مقاله به مدلسازی عددی یک سازه قاب خمشی متوسط فولادی 11 طبقه تحت تاثیر سناریوهای مختلف آتش سوزی می پردازیم و برای اطمینان از صحت مدلسازی عددی نتایج آن را با نتایج مطالعات آزمایشگاهی مقایسه می شود. برای مدلسازی سازه و اعمال اثرات آتش سوزی از روش اجزای محدود و نرم افزار آباکوس استفاده می‌شود. سناریو های آتش سوزی طوری اعمال می شوند که هم یک دهانه و هم کل طبقه را پوشش دهند. و در آخر به بررسی نمودار تغییر مکان ستون ها و خیز تیرهای در معرض افزایش حرارت می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که سناریوهای مختلف در صورتی که یک دهانه را در بر گیرد ، رفتار موضعی قاب را تحت تاثیر قرار می دهد و خرابی محلی به بار می آورد اما در صورتی که یک طبقه یا بیشتر را در بر گیرد می تواند، رفتار کلی قاب را متاثر سازد و سبب بروز خرابی کلی در سازه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Behavior of moment-resisting steel frame exposed to fire
Authors
seyed masood ardabil, kazem shakeri
Abstract
Understanding the behavior of steel frames under fire loading is critical because The mechanical properties of steel, such as yielding stress and modulus of elasticity, decrease with rising temperature,and
resulte in significant structural damage and subsequent loss of
life, and because Current design guidelines and provisions of steel structures
do not contain sufficient information to evaluate the response of
steel structures under realistic fire events.
In this study finite element method, using the commercial software, ABAQUS
, are developed to analyze the global response and local behavior of a planer 11 story of moment resisting frame(MRF) under single bay and total of story fire scenarios.
The analyses demonstrate that global stability of global response of steel moment resisting frames not affected by single
bay fire exposure and it can be concluded that
the serviceability of the studied frames . But a single story fire scenario can cause progressive collapses of these type of frames .
Keywords
fire, moment-resisting steel frame, finite element, local behavior, total behavior