تحلیل دینامیکی فزاینده قاب‎های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1هفت تیر، خ بهار، ک محمدی
2زنجان
چکیده
تحلیل دینامیکی فزاینده روشی پارامتری است که در سال های اخیر به شکل های مختلف برای تخمین عملکرد سازه‎ها تحت بارهای لرزه‎ای کاربرد دارد. در این پژوهش رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی از طریق تحلیل دینامیکی فزاینده مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آلیاژ حافظه ‎دار شکلی به عنوان پوسته‎ بتنی و غلاف فولادی مهاربند کمانش تاب استفاده شده است. برای این منظور رفتار لرزه ای با قاب‌های دارای مهاربندی کمانش ناپذیر تحت 10 رکورد حوزه نزدیک گسل پیشنهادی FEMA P695 مقایسه شده است تا بتوان درک مستقیمی از رفتار این مهاربند و پاسخ دینامیکی آن به زلزله با شدت‎های مختلف داشت. نتایج نشان داد قاب های فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی نسبت به قاب های با مهاربندی کمانش تاب در سطح شدت بالای زلزله ها به حالت فروریزش می‌رسند و سطح عملکرد بالاتری دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Incremental Dynamic Analysis of Steel Moment Frames equipped with Buckling Restrained Braces with Shape Memory Alloy
Authors
Roghayeh Sadat Tehran, Tehran, Mahdi Eghbali
Abstract
An increasing dynamic analysis is a parametric method used in various forms in recent years to estimate the performance of structures under seismic loads. In this research, the seismic behavior of steel moment frame with Buckling Restrained Braces equipped with shape memory alloy has been evaluated through increasing dynamical analysis. A form Shape memory alloy has been used as a concrete shell and a buckling restraind braces steel sheath. For this purpose, seismic behavior with non-buckling braces has been compared to the 10 records of the near field of the proposed FEMA P695 fault, in order to have a direct understanding of the behavior of this bracing and its dynamic response to earthquakes with different intensities. The results showed that steel frames with a buckling restrain brace equipped with a Shape memory alloy tended to collapse in the direction of the buckling frame and had a higher level of performance
Keywords
Incremental Dynamic Analysis, steel moment frames, Buckling Restrained Braces, Shape Memory Alloy