بررسی رفتار لرزه ای میراگر شکافدار بر اساس توزیع غیر یکنواخت ارتفاع شکاف ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1قم-خیابان نواب صفوی-خیابان مدنی-کوچه مدنی 8-پلاک 90
2دانشیار
چکیده
میراگر شکافدار به منظور رفع نواقص اتصالات گیردار تیر به ستون و اتصالات مهاربندی معرفی شد. این نوع میراگر قادر است تا رسیدن به مرحله گسیختگی، تعداد زیادی از چرخه های بارگذاری را تحمل کند و همچنین سازه های مجهز به این میراگر رفتار هیسترزیس پایداری تحت تغییر مکان های نسبی زیاد طبقات از خود نشان می دهند مطالعات صورت گرفته پیرامون میراگر شکافدار با شکل شکاف مرسوم نشان داد تمرکز تنش تنها در نقاط انتهایی نوارها ایجاد شده و قسمت های میانی در استهلاک انرژی مشارکت ندارند از این رو به منظور رفع این مشکل در این مقاله سعی شد با ایجاد تغییراتی در هندسه شکاف مرسوم موجب بهبود عملکرد مطلوب این میراگر گردد. بررسی نتایج نمونه های پیشنهادی در نرم افزار المان محدود، نشان داد که توزیع ارتفاع نوار ها در میراگر با شکل شکاف مرسوم با شیب 8 درجه به صورتی که بیشترین ارتفاع نوار در گوشه و کمترین ارتفاع نوار در وسط قرار گیرد موجب توزیع بهتر تنش در سطح میراگر و افزایش ظرفیت استهلاک انرژی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Seismic Behavior of Slit Damper Based on Non-uniform Distribution of Slit Heights
Authors
mohammad javad Qom, abbas haghollahi
Abstract
The slit damper was introduced to eliminate the defects of the Beam-to-column jumper connections and bracing fittings. This type of damper is able to withstand a large number of loading cycles to reach the rupture stage, as well as structures equipped with this damper. Sustained hysteresis behavior is shown by the relative relative displacement of the classes. Studies done on the fracture damper The shape of the conventional Site showed that the stress concentration was created only at the ends of the strips and the middle portions do not contribute to energy depreciation. In this paper, this paper attempts to modify the conventional gap gap geometry to improve the optimal performance of the damper. . Investigation of the results of the proposed samples in finite element software showed that the distribution of the height of the strips in the gap with the shape of a gradient of 8 degrees so that the maximum height of the bar in the corner and the lowest height of the bar in the middle results in better distribution of tension in the surface Dismantling and increasing the energy depreciation capacity.
Keywords
Slit damper, connecting beams to columns, slit, stress distribution, energy depreciation