ارزیابی احتمالاتی سطوح عملکردی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش-های طراحی مبتنی بر نیرو و تغییرمکان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان قائمیه-کوچه 105
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
چکیده
امروزه استفاده از روش‌های تحلیلی به‌منظور تعیین آسیب‌پذیری و تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش‌های مختلف طراحی مورد توجه محققین قرار گرفته است. استفاده از منحنی‌های شکنندگی روشی مناسب جهت تعیین احتمال افزایش میزان خسارت از مقدار مشخص شده در سطوح مختلف آسیب می‌باشد. تولید منحنی‌های شکست نیازمند تعیین شاخص خرابی به‌عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد سازه‌ها می‌باشد. در این پژوهش شاخص خسارت پارک انگ با توجه به عملکرد مطلوب آن مورداستفاده قرار گرفته است. هدف از این تحقیق اثبات ادعای روش‌های نوین طراحی مبنی بر قادر ساختن طراح برای کنترل خسارت‌ و عملکرد مطلوب این روش‌ها نسبت به روش‌های طراحی نیرویی می‌باشد. در این مطالعه به بررسی احتمال خسارت وارد بر قاب‌های خمشی بتن‌آرمه طراحی شده بر اساس ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800 و روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان پرداخته می‌شود. بدین منظور دو قاب خمشی بتن‌آرمه 5 و 11 طبقه به دو روش یادشده طراحی شده است. سپس احتمال خرابی آن‌ها با استفاده از تحلیل‌های تاریخچه زمانی افزاینده در 5 حالت خسارت مورد مقایسه قرار گرفته است. به‌منظور تولید منحنی‌های شکست، توابع توزیع آماری مختلف برای دو دسته از داده‌ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج عملکرد مطلوب توزیع نرمال و لگ نرمال را تأیید می‌کنند. بررسی منحنی‌های شکنندگی نشان‌دهنده احتمال خسارت کمتر در قاب‌های طراحی شده به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان می‌باشد. همچنین اختلاف در احتمال خسارت قاب‌های با ارتفاع بلندتر در مورد دو روش طراحی مذکور محسوس‌تر می‌باشد. این موضوع ضعف روش‌های نیرویی در قاب‌های با ارتفاع بلندتر را تأیید می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The probability evaluation of functional surfaces on RC flexural frame in design methods based on force and displacement
Authors
zohreh Isfahan, esmaeil izadi zamanabadi
Abstract
Today, the applied of analytical methods to determine the vulnerability and to decide on the applied of different design methods has been noticed by researchers and fragility curves is a appropriate method for determining the probability of increasing the amount of damage from the specified value at different levels of injury.The production of failure curves requires the determination of the damage index as a criterion for evaluating the performance of the structures. In research, Park Ang damage index has been applied for its desirable performance. The aim of this research is to prove the claims of modern design methods to enable the design basing on control the seismic damage and the optimal performance of these methods in comparison with force based design (FBD) approach. This study carry out the possibility of damage to RC frames designed with direct displacement based design (DDBD) and FBD approach. For this purpose, RC flexural frames of 5 and 11 floors are designed with DDBD and FBD approach. Then, their likelihood of failure is compared with the applied of the analysis of additive time history in five failure modes.For the purpose of producing failure curves, different statistical distribution functions for two sets of data have been tested. The functional results confirm that the normal and log-normal of distribution. Investigating the brittleness curves indicates the possibility of lower damage in frames designed with DDBD approach. There is also a difference in the likelihood of damage to a taller height frames for the two design methods mentioned.
Keywords
Fragility curve, Direct displacement based design, Force design, DBD12 standard, Park-Ang Damage Index