بهبود رابطه تجربی دوره ی تناوب اصلی سازه با بهره گیری از روابط نظری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1کرمانشاه، خ شهدای رحمان پور، ک شهید رضا دوست مهربان، ک شهید امیر ارشادی، وشت دیوار دادگستری پ 53
2استاد تمام و معاون دانشکده مهندسی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
برای طراحی یک سازه در برابر نیروی جانبی ناشی از زلزله، باید از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بهره گرفت، که مسلزم صرف هزینه زمانی و اجرایی بالایی می باشد. ناگزیر می توان دست کم در مراحل اولیه طراحی سازه از تحلیل طیفی بهره جست، که در این روش نیازمند داشتن طیف منطبق بر ساختگاه مطابق آیین نامه و دوره تناوب اصلی یا فرکانس طبیعی سازه می باشیم. برای تعیین دوره تناوب سازه ای که تاکنون طراحی نشده است، مطابق روش رایج بکار رفته، از روابط تجربی موجود در آیین نامه ها بهره می گیریم. در این مقاله با بهره گیری از روابط نظری به عنوان اساس و پایه ای برای تکمیل روابط تجربی موجود و با بهره گیری از داده های تجربی، رابطه ای برای تعیین دوره تناوب اصلی سازه پیشنهاد می شود. ساختار رابطه یاد شده بر پایه روابط نظری تدوین شده و ضرایب رابطه با بهره گیری از تعدادی داده واقعی برگرفته از مقالات، بدست آمده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Improvement of Empirical Relationship of the Main Period of Structures by Using Theoretical Relationships and Experimental Data
Authors
Ahad Kermanshah, Ali Massumi
Abstract
To design a structure against the earthquake's lateral force, we need to use a dynamic time-history analysis, which is generally cost-effective and time-consuming. Inevitably, at least in the early stages of the design of the structure, spectral analysis can be used, which requires the presence of a spectrum corresponding to the site in accordance with the regulations and the period of the original or natural frequency of the structure. To determine the periodicity of a structure that has not been designed so far, according to the current method, we use the empirical relationships in the regulations. In this paper, using theoretical relations as the basis for completing existing empirical relationships and using empirical data, a relationship is proposed to determine the period of the main structure of the structure. The structure of the above relationship is based on theoretical relations and the coefficients of the relationship are derived using a number of actual data derived from the articles.
Keywords
Structural Main Period, Natural Frequency of Structures, Empirical Relationship o Structural Period