ارزیابی دیوار برشی فولادی با ردیف های متفاوت سخت کننده های دایروی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1بلوار وکیل آباد،وکیل آباد 77 ، فارغ التحصیلان 10 ، پلاک 20 ، ط2
2استادیار گروه مهندسی دانشگاه دولتی تربت حیدریه
چکیده
دیوار برشی فولادی به عنوان سیستمی با شکل پذیری و مقاومت جانبی بالا در ساختمان ها شناخته می شود. از سوی دیگر، با توجه به موضوعات تاسیساتی و محدودیت های معماری، به ویژه در مقاوم سازی ساختمان، نیاز به بازشو در برخی از دیوارهای برشی اجتناب ناپذیر است. وجود بازشو، کاهش سختی و مقاومت دیوار را به همراه دارد. در این مقاله به بررسی اثر سخت کننده های دایروی در حالت وجود بازشوی دایروی در وسط دیواربرشی فولادی پرداخته خواهد شد. برای این کار، سخت کننده ها در یک تا هفت ردیف و به موازات لبه های بازشو قرار داده می شوند. به منظور بررسی اثر ضخامت سخت کننده در شرایط سطح مقطع ثابت، از ورق های به ابعاد 20×40 و 10×80 بهره جویی می گردد. ردیف های سخت کننده به فاصله های یک، دو و سه برابر عرض سخت کننده از هم قرار می گیرند. چینش پیشنهادی سعی در کنترل کمانش زودهنگام ورق و تبدیل کمانش کلی به کمانش های کوچک در فواصل میانی سخت کننده ها دارد. با هدف ارزیابی این موضوع، از مدل سازی با نرم افزار آباکوس استفاده خواهد شد. تطابق خوب پاسخ نمونه ی آزمایشگاهی ویان و برونو با نتایج مدل جزء محدود وابسته، صحت یافته های مقاله را اثبات می نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Steel plate Shear Wall with Different Rows of Circular stiffeners
Authors
seyyed morteza mehrabi, majid yaghoobi
Abstract
The steel plate shear wall is known as a system with a ductility and high side resistance in buildings. On the other hand, with regard to utility issues and architectural constraints, in particular in building retrofitting, it is inevitable that the opening of some of the shear walls is necessary. The consideration of openings reduces the hardness and resistance of the wall. In this paper, the effect of circular stiffeners in the presence of circular openings in the middle of the steel wall is investigated. For this, the stiffeners is placed in one to seven rows and parallel to the opening edges. In order to investigate the effect of stiffener thickness in constant cross-section conditions, plate with 40 × 20 and 80 × 10 × section are used. stiffener rows are placed apart by one, two, and three times the stiffeners width Coefficient. The proposed arrangement tries to control the early buckling of the panel and turn the global buckling around to local buckling in the between of the stiffeners. With the aim of evaluating this issue, modeling with Abaqus software will be used. The good Conformity of the response of the Vian and Bruno test samples to the results of the dependent partial component model confirms the accuracy of the findings.
Keywords
Steel plate shear wall with opening, circular stiffener, over strength, Stiffness