بررسی تاثیر ضخامت و ابعاد میراگرهای T-ADAS در قاب 3 طبقه با مهاربند شورن تحت بارگذاری بارافزون و چرخه ای
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-تهرانپارس-خیابان 160 غربی-پلاک 10 واحد 3
2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده
میراگرهای فلزی جاری شونده با تمرکزخسارت درخود، سایر اعضای اصلی سازه را در محدوده الاستیک نگاه داشته و پاسخ های دینامیکی سازه را کاهش میدهند پیشرفت های امروزی در زمینه میراگرها، کارایی مناسب آنها را در ساختار سازه های جدید و مقاوم سازی سازه های موجود به اثبات رسانده است. میراگرهای تشکیل‌شده از ورق مثلثی(TADAS) ، نوعی از ابزارهای اتلاف انرژی می‌باشند که با قرارگیری در حد واسط مهاربندهای شورن و تیر موجب اتلاف انرژی ناشی از زلزله خواهند شد. به دلیل هندسه‌ی خاص این ورق‌های مثلثی‌شکل، تسلیم خمشی یکنواختی در طول آن اتفاق خواهد افتاد که این روند تسلیم موجب افزایش عملکرد میراگر خواهد شد. در این مقاله در یک قاب فولادی 3 طبقه با مهاربند شورون از میراگر تسلیم شونده مثلثی شکل استفاده شده است. این قاب با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی شده و از 6 دستۀ مختلف ویژگیهای میراگر از لحاظ ابعاد و هندسه استفاده شده است. سپس این قابها تحت بارگذاری چرخه ای و بار افزون قرار گرفته و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که در تعداد کم میراگرها اگر ضخامت ورقها را کم کنیم عملکرد میراگر بدتر میشود اما در تعداد بالا با کم کردن ضخامت عملکرد میراگر بهتر میشود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the effect of thickness and dimensions of T-ADAS dampers in 3-story frame with shroud braid under load and cycle loading
Authors
Erfan Tehran, Mahshid Naghipour, Mahmoud hosseini
Abstract
Self-centered metal dampers retain other main members of the structure in the elastic range and reduce the dynamic responses of the structure. Recent developments in the field of dampers, their proper functioning in the structure of new structures and the retrofit of available structures to prove The triangular sheet (TADAS) is a lightweight energy dissipation tool that will dissipate energy from the earthquake by interfering with the brains of the shrine and the beam. Due to the specific geometry of these triangular sheets, the smooth bending yield will occur over the course of which this yielding process will increase the performance of the damper. In this paper, in a 3-story steel frame with a Chevron bracelet from the sinker sinker Triangular shape is used. This frame is bonded with Abakus Limited Element software and uses 6 different type of damper. The dimensions and geometry of the dampers are different. Then, these frames are loaded in a cyclic and incremental manner and their results are compared with each other
Keywords
abaqus-yielding damper-shevron brace