تعیین ظرفیت خمشی و محوری ستون تقویت شده توسط FRP و صحت‌سنجی روش متداول برای طراحی تقویت ستون
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بلوار کشاورز- خیابان شهید مفتح- کوچه زارع- پلاک79
2اصفهان، خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، دانشکده مهندسی عمران
چکیده
دورپیچ نمودن ستون بتن‌آرمه توسط ورق‌های FRP باعث افزایش مقاومت فشاری بتن می‌شود. به ‌دلیل اینکه منحنی تنش-کرنش بتن تقویت شده با FRP با منحنی تنش-کرنش بتن معمولی متفاوت است؛ لذا از روابط متداول مربوط به ستون‌های معمولی نمی‌توان جهت طراحی تقویت ستون‌های بتن‌آرمه با FRP استفاده نمود. در این تحقیق در ابتدا با استفاده از منحنی تنش-کرنش بتن محصور شده که توسط محققین و آیین‌نامه‌ی ACI ارائه شده است، الگوریتمی برای تعیین ظرفیت محوری و خمشی دو محوره‌ی ستون تقویت شده طراحی شد و با برنامه‌نویسی در محیط Visual C# پیاده‌سازی شد. صحت این کار با مقایسه با نتایج آزمایشگاهی بررسی و تائید گردید. در حال حاضر روش متداول برای طراحی تقویت ستون بتن‌آرمه توسط FRP فقط بر اساس کنترل مقاومت فشاری انجام می‌شود؛ یعنی اینکه اگر ورق FRP دورپیچ شده به همراه بتن بتواند مقاومت فشاری را که بتن معمولی باید داشته باشد، تامین کند، طراحی مورد تائید قرار می‌گیرد و به این مسئله که منحنی تنش-کرنش بتن معمولی و محصور شده متفاوت است، توجهی نمی‌شود، لذا در ادامه‌ی این تحقیق این روش طراحی با برنامه‌نویسی انجام شده مورد صحت‌سنجی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که روش طراحی مورد استفاده محافظه‌کارانه می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determination bending and axial capacity of strengthened RC columns with FRP and verification of common design methods for column strengthening
Authors
اصفهان, Mohammad Isfahan
Abstract
Wrapping reinforced concrete (RC) column with FRP sheets enhances compressive strength of column. Since stress- strain curve of concrete strengthened with FRP is different from that of normal concrete, common relation regarding normal column can not be used as designing columns strengthen with FRP. This research used stress-strain curve of confined concrete presented by researchers and ACI codes to design an algorithm for determining biaxial bending moment and axial load capacity of strengthened columns. To this end, the algorithm was implemented in Visual C#. Then, verification of this method was confirmed by comparing the result of this method to experimental results. Currently, common method for designing RC column strengthen with FRP is based only on controlling compressive strength. This means that if a wrapped FRP sheet together with concrete can provide a compressive strength of normal column, designing column strength is confirmed and this issue that stress-strain curve of normal column is different from that of confined, is neglected. Hence, the designing method was verified by programing. Results revealed that the designing method can be used prudently.
Keywords
Confined Concrete, FRP sheets, Stress-Strain curve, M-P curve