تحلیل پوش اور قاب فولادی واگرا با فیوز قائم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1سراه سیمین کوچه دنارت کوچه شهید مضفر باقری بن بست نوبهار پلاک 34
2دانشکاه ازاد رودهن
چکیده
در این مقاله به مدلسازی عددی و بررسی رفتار غیرخطی و حالات خرابی قاب های مهاربندی خارج از مرکز با تیر پیوند قائم پرداخته می شود. در چنین سیستم سازه ای انتظار می رود تیر پیوند قائم همانند یک فیوز شکل پذیر و مستهلک کننده انرژی عمل کند و سبب بهبود رفتار غیرخطی سازه شود. هدف از به کار بردن این ابزار، رسیدن به یک سطح عملکرد مطلوب برای سیستم سازه ای می باشد به طوریکه بتوان با استفاده از آن، خرابی احتمالی در سازه را در یک نقطه خاص متمرکز کرد. برای این منظور 3 قاب 4 طبقه مجهز به مهاربند واگرا با شـکل پذیری ویژه توسـط با طول فیوز20 ، 40 و 60 سانتی متر تحت تحلیل پوش آور به صورت دو بعدی مورد بررسی قرار میگیرند. نتایج نشان می دهد با افزایش طول فیوز قائم سازه دارای برش پایه کاهش می یابد و همچنین انرژی جدب شده در سازه کاهش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Static Analysis of Eccentrically Braced Frame with Vertical Link
Authors
vahid isfahan, Ehsan Darvishan
Abstract
The design of an eccentrically braced frame is based on providing a weak section in frame which will remain essentially elastic outside a well define link. Eccentrically braced frames combine stiffness of centrically braced frame with ductility and capability to dissipate seismic energy of moment resistant frame. In this paper the seismic behavior of eccentrically braced frame with vertical link is presented. Three regular frame with vertical link which its length is correlated to the capability to dissipate seismic energy are considered. The analytical models used to simulate the test through inelastic time history analyses that is performed in OpenSees software and simulation results were obtained. The results indicated that by reducing the vertical link length in EBFs, the maximum lateral displacements of roofs have been reduced for all frames due to 5 real earthquake records. Reducing the vertical link length decreases the maximum base shear of the structure. Therefore, it can be said that vertical link length improved the seismic performance of the EBFs.
Keywords
Eccentrically Braced Frame, Vertical link, Push over, Base shear