اهمیت روش تحلیل دینامیکی غیرخطی در سازه های بلند با سیستم دوگانه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
کرج- هشتگرد- شهرک بعثت- نبش شقایق شمالی پلاک 73
چکیده
در این مقاله در آغاز نمونه ای از سازه چهل و شش طبقه متشکل از سیستم قاب خمشی و دیوار برشی ، که توسط محققان مرکز تحقیقات Peer طراحی شده است،بهره برده و با استفاده از نرم افزار SAP18 مدل گردیده است و سازه به روش دینامیکی غیر خطی و روش دینامیکی خطی تحلیل و طراحی لرزه ای شده است ، در ابتدا به عنوان عامل کنترل صحت سنجی دوره تناوب سازه که در گزراش آمده است را انتخاب نموده و با آزمون و خطای بسیار ، تلاش شده تا نتایج مدل بدست آمده با نتایج ارئه شده در گزراش محققان مرکز تحقیقات Peer نزدیک شود، در نهایت از مقایسه نتایج حاصل از روش تحلیل دینامیکی غیر خطی و روش تحلیل دینامیکی خطی و با توجه به میزان قابلیت اعتماد روش تحلیل دینامیکی غیر خطی در تخمین شدت خرابی و آسیب پذیری سازه ها نسبت به روش های دیگر تحلیل، نتایج این روش را در بخش کنترل حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات ، کنترل حداکثر تغییر مکان طبقه و کنترل حداکثر دوران تیرها با نشریه 360 ( دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود) از لحاظ معیار پذیرش سازه در سطح عملکرد ایمنی جانی بررسی خواهد شد، نتایج بدست آمده نشان خواهد داد روش تحلیل در طراحی لرزه ایی ساختمان های بلند دارای اهمیت میباشد، به همین جهت در تحلیل و طراحی لرزه ایی ساختمان های بلند هرچقدر هزینه دفتری شود و روش تحلیل سازه پیچیده تر باشد از لحاظ اقتصادی توجیه خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of nonlinear dynamic analysis design of buildings
Authors
karaj
Abstract
In this thesis, initially as a case study, a forty six storey reinforced concrete structure with moment frame and shear wall, which has been designed by The Peer Research Centre (PRC), has been modelled in SAP 18 and analysed and designed using linear and nonlinear dynamic analysis and seismic design methods.First the structure periodicity has been chosen as a factor of accuracy testing and through numerous experiments tried to match the results to the PRC results. Ultimately through a comparison between linear and nonlinear dynamic analysis methods outcome and as the nonlinear dynamic analysis method is much stronger than others to estimate the structures damages intensity, the results of this method has been examined in floors comparative displacement control, the maximum a floor displacement control and maximum beams rotation control according the 360 booklet (seismic improvement instruction of excising buildings) in terms of safety and security of structure.The outcome of this research shows the importance of analytical methods in high rise buildings, so the higher expenses invested in analysing and designing the high rise buildings will be economically justified.
Keywords
seismic design- nonlinear dynamic analysis- function level- floors comparative displacement- plastic rotation- floor displacement