بررسی رفتار غیرخطی ساختمان های فولادی بهسازی شده با دیوار برشی در تحلیل پوش آور بهنگام شونده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان شهید نخعی کوچه 5 فرعی اول سمت چپ
2استاد راهنما، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده
در این پژوهش با استفاده از آنالیز پوش آور بهنگام شونده یک قاب فولادی با استفاده از دیوارهای برشی بتنی به وسیله سه روش متفاوت اجرایی بهسازی می شود. یک حالت دیوار برشی بتنی چسبیده به دو ستون اطراف وجود دارد و حالت دیگر دیوار برشی بتنی با فاصله اندکی از ستون های اطراف قرار دارد و حالت سوم دیواربرشی به صورت المان مرزی در اطراف ستون می باشد. ساختمان های فولادی بصورت 5 ، 10 ، 15 و 20 طبقه انتخاب شده است. این قاب ها در زمان طراحی مطابق با استاندارد 2800 ویرایش سوم در سطح لرزه خیزی زیاد قرار داشته اند در صورتی که با تغییر استاندارد 2800 ویرایش چهارم سطح لرزه خیزی منطقه مورد نظر افزایش یافته است (سطح خطر پذیری بسیار زیاد). ساختمان ها قبل و بعد از بهسازی با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی به هنگام شونده ارزیابی شده اند. نتایج بیانگر این موضوع می باشد که اجرای دیوار با المان مرزی ظرفیت سازه را افزایش می دهد ولی سازه در تغییر مکان کمتری به آستانه شکست می رسد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Nonlinear behavior of steel structures rehabilitated with concrete shear wall using adaptive pushover analysis
Authors
Ali Rafsanjan, Abas sivandi pour, Seyed hesam Madani
Abstract
In this study, using adaptive pushover analysis, a steel frame is rehabilitated with the concrete shear walls by three different methods. There is a concrete shear wall state attached to two columns, and the other is the concrete shear wall with a small distance from the columns, and the third state is shear wall in the boundary element of the columns. Steel structures are selected as 5, 10, 15 and 20. The frames at the time of design in accordance with the third edition of the 2800 standard are high in the seismic vibration level that region seismic vibration level is increased by changing the fourth edition of the 2800 standard. The buildings are evaluated before and after rehabilitation using a nonlinear static analysis method. The results indicate that the execution of the wall with the boundary element will increase the base shear, but the structure will fail to change in less displacement.
Keywords
Seismic rehabilitation, steel moment frame, concrete shear wall, adaptive pushover analysis