بررسی اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای قاب-های مهاربندی همگرا مجهز به فیوز تسلیم شونده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1Tehran, narmak, Iran University of Science and technology
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ,دانشکده عمران, دانشگاه علم وصنعت ایران
3دانشکاه ازاد رودهن
چکیده
به علت آسیب‌پذیری بیشتر سازه‌های نامنظم نسبت به سازه‌های منظم، برای طراحی و تحلیل این نوع سازه‌ها، توسط آیین‌نامه‌ها ضوابط سخت گیرانه‌ای تعیین شده است. تحقیقات انجام شده به ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در ارتفاع با سیستم های باربر لرزه‌ای مختلف پرداخته ‌است. از جمله سیستم‌های باربر لرزه‌ای رایج سیستم مهاربندی می باشد. از عمده‌ترین مشکلات این سیستم کمانش مهاربند‌ها در فشار می‌باشد. به دلیل عملکرد نامطلوب قاب‌های مهاربندی همگرا در زلزله‌های شدید، تاکنون راهکار‌های مختلفی برای بهبود این سیستم باربر جانبی ارائه شده است که می‌توان به اضافه کردن فیوز فولادی CSY به انتهای مهاربند، برای جذب انرژی وارده بر آن و جلوگیری از کمانش، اشاره کرد. حال برای مشاهده‌ی تأثیر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر روی رفتار قاب‌های مهاربندی مجهز به فیوز CSY و بررسی عملکرد لرز‌ه‌ای این قاب‌ها در حالت‌های منظم و نامنظم، از تحلیل دینامیکی افزایشی برای ایجاد منحنی‌های شکنندگی سازه در سطوح عملکرد مختلف استفاده شد و منحنی شکنندگی قاب‌های مجهز به فیوز CSY بررسی گردیده است. برای این منظور تعداد هشت قاب مهاربندی با پیکربندی شورون مجهز به فیوز با تعداد طبقات مختلف مدل شده و پس از انجام تحلیل‌ دینامیکی افزایشی منحنی‌های شکنندگی در سطوح عملکردی مختلف ارائه شده‌است. از بررسی منحنی‌های شکنندگی این نتیجه به دست آمد که محل وقوع نامنظمی جرمی بسته به ارتفاع سازه می‌تواند اثرات مختلفی را در عملکرد لرزه‌ای سازه ایجاد کند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An investigation on effect of the massive irregular in height on seismic performance of Concentrically Braced Frames equipped with cast steel yielding fuse
Authors
Alireza Panahi, Ehsan Darvishan
Abstract
Due to the greater vulnerability of irregular structures to regular structures, strict rules are set by the regulations for the design and analysis of these structures. Research has been carried out to evaluate the seismic performance of irregularly constructed buildings at altitude with various seismic damper systems. Among the most commonly used seismic barrier systems is the bracing system. The main problems of this system are the buckling of the brackets in pressure. Due to the undesirable performance of converging bracing frames in severe earthquakes, there are various ways to improve this lateral system, which can be used to add a CSY steel fuse to the end of the brace, to absorb the energy it enters, and avoid buckling.Now, in order to observe the massive irregularity of the height effect on the behavior of the CSY fuse bracing frames, and the evaluation of the seismic performance of these frames in irregular and regular states, an incremental dynamic analysis for creating curves Fracture of the structure was used at different levels of performance and the fragility curve of the fuselage equipped with the CSY fuse was investigated. For this purpose, eight frame configuration brackets have been modeled with a number of different fuses, and after an incremental dynamic analysis of fragility curves presented at various performance levels. From the study of fragility curves, it was concluded that the massive irregularities occur depending on the height of the structure and can have different effects on the seismic performance of the structure.
Keywords
Massive irregularity in height, concentrically Braced Frames, cast steel yielding fuse, Fragility curve, Incremental Dynamic Analysis