عملکرد شاه‌تیرهای فولادی با جان‌های موجدار تحت بارهای موضعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1آبادان-خیابان امیری-خیابان فرهنگ مجتمع جامی(2) طبقه اول واحد.یک
2استاد
چکیده
شاه‌تیرهای فولادی با جان‌های موج‌دار به‌طور فزاینده‌ای درزمینه پل‌ها مورداستفاده قرارگرفته‌اند، به‌خصوص درزمینه پل‌های کامپوزیت. در طول راه‌اندازی ساختار یک پل، شاه‌تیر می‌تواند در معرض ترکیبی از لنگر خمشی، برشی و نیروهای جانبی قرار گیرد، که به میدان تنشی پیچیده در شاه‌تیر و به مشکل پایداری متقابل منتج شود. فعالیت‌های پژوهشی قبلی مربوط به شاه‌تیرهای باجان موج‌دار نشان داده‌اند که رفتار سازه‌ای شاه‌تیر باجان موج‌دار،‌ با رفتار شاه‌تیر I شکل به‌ویژه در توزیع تنش‌ها بال‌ها و جان‌ها متعامل متفاوت است. در این مطالعه نیز شاه‌تیرهای فولادی با جان‌های موجدار ذوزنقه‌ای تحت بارگذاری موضعی با استفاده از یک نمونه تجربی به‌وسیله نرم‌افزار آباکوس صحت سنجی گردید. پس از تائید نتایج صحت سنجی نیز جهت توسعه مدل اقدام گردید. مدل‌های موجدار با موج ذوزنقه‌ی و سینوسی در توسعه مدل موردبررسی عددی قرار گرفت. در بررسی عددی نیز موارد تأثیرگذار دیگری مانند دامنه، طول‌موج، ضخامت بال و جان تحلیل گردید. سپس به روش المان محدود نیز میزان سختی، مقاومت برشی، شکل‌پذیری و میزان جذب انرژی برای هر یک از مدل‌ها محاسبه گردید و بهینه‌ترین حالت ازلحاظ هریک از متغیرها نیز ارائه‌شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Performance of steel joints with corrugated joints under local loads
Authors
Khadijah ABADAN, Syed Abdul Nabi Rizvi, Seyyed Afshin Mohebbi
Abstract
Corrugated steel corrugations are increasingly used in bridges, especially in the field of composite bridges. During the construction of a bridge structure, Shafter can be exposed to a combination of bending, shear and lateral forces, which results in a complex tensile field in Shahtair and results in a mutual sustainability problem. Previous research activities of the coronal Bajan manifestations have shown that the behavior of the Shaheytour Bajan is corrugated, with different I-shaped behavior, especially in the distribution of intermittent wings and dangers. In this study, steel plates with trapezoidal corrugated joints under local loading were verified using an experimental sample using the Abacus software. After verifying the results of validation, the model was also developed. Corneal models with trapezoidal and sinusoidal wave were developed for numerical modeling. In the numerical investigation, other influential factors such as amplitude, wavelength, thickness, and thickness were analyzed. Then, by finite element method, the hardness, shear strength, shapeability and energy absorption for each model were calculated and the optimal state was also provided for each of the variables.
Keywords
Corrugated steel shotgun, trapezoidal corona, sinus corrugated jet