اثر دما بر مقاومت پیچ‌های ساختمانی رده‌ی 10.9
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1زیتون کارمندی خیابان یوسفی نژاد بین زمرد و زاهد پلاک 113
2استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
آزمایش‌های انجام شده روی فولاد‌های مختلف حاکی از ضعف قابل توجه آن‌ها در شرایط آتش‌ سوزی می‌باشد. با توجه به اینکه اتصالات نقشی حیاتی در انتقال نیروهای بین اعضای سازه‌ای دارد و نیز رفتار یک اتصال پیچی متاثر از ویژگی‌های مکانیکی پیچ‌هاست تعیین این ویژگی‌ها جهت برآوردی مطلوب از مقاومت و رفتار یک اتصال پیچی امری مهم تلقی می‌شود. در این پژوهش ویژگی‌های مکانیکی پیچ‌ پرمقاومت رده‌ی 10.9 در دما‌های مختلف تعیین شده است. نتایج نشان داد که تا دمای 300˚C نه تنها مقاومت افت نکرده بلکه حدود 5% به آن افزوده می‌شود. افت مقاومت در دمای نزدیک به 400 ˚C شروع می‌شود و مقاومت پیچ در دمای 800 ˚C نسبت به دمای محیط 95% کاهش می‌یابد. نمودار تنش-کرنش در دماهای مختلف ارائه شده است که می‌توان جهت تخمین مقاومت یک اتصال پیچی در دماهای مختلف از آن‌ها استفاده کرد. در نهایت مقایسهای بین فولاد ساختمانی و پیچ پرمقاومت ردهی 10.9 انجام شده است که نشان میدهد پیچهای پرمقاومت نسبت به حرارت آسیب پذیر تر از فولاد ساختمانی میباشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of temperature on strength of Grade 10.9 steel bolts
Authors
Mehdi Ahwaz, Abbas rezaeian, Mostafa Eskandari
Abstract
Previous experimental studies reported the temperature induced degradation of mechanical properties of different grades of structural steel. Connections play a crucial role in transferring forces between structural members. The performance of bolted connections, under fire conditions, depends on the strength of bolts. This paper presents results from experimental studies on mechanical properties of Grade 10.9 bolts at elevated temperatures. The high-temperature mechanical properties including stress-strain response, yield and ultimate strengths are evaluated in the range 20-800°C. Data from the tests indicate that bolts experience rapid reduction in strength at temperatures beyond 400 °C and reaches to 5% of ambient ultimate strength when heated to 800 °C. The use of obtained reduction factor for strength of Grade 10.9 bolts can lead to better assessment of residual capacity and performance of fire induced bolted connections. Test data also indicate that strength of Grade 10.9 steel bolts degrade faster than that of conventional steel.
Keywords
bolted connection, high strength bolt, fire, steel structures