ارزیابی آماری داده های ژئوتکنیکی شهرک پردیسان قم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1سعادت آباد شهرک بوعلی بلوک 107 واحد 5
2دانشگاه قم
3استادیار و عضو هیئت علمی پردیس زمین شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
جهت طراحی ظرفیت باربری پی ها، نیاز به پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد و جهت استخراج این پارامترها، نیاز به شناسایی های ژئوتکنیکی و انجام آزمایشهای لازم و صرف زمان و هزینه های مربوطه می باشد همچنین شناسایی ژئوتکنیکی منطقه احداث پروژه از دو جنبه اطمینان به امنیت سازه در برابر معیارهای وارده نیاز به بررسی ایمنی سایت در مقابل پدیده های ژئوتکنیکی مانند زمین لغزش، روانگرایی و تشدید قابل بررسی است. بهترین راه بررسی و تفسیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی یک محل مخصوصا در مناطق شهری استفاده از داده های گمانه های آن منطقه است که می توانند اطلاعات مفیدی برای تهیه نقشه ها و پهنه بندی ژئوتکنیکی ارائه نمایند. حال با توجه به این اصول و ضوابط باید به این موضوع توجه داشت که منطقه ای مانند شهرک پردیسان قم که ساخت و ساز رو به افزایش می باشد نیازمند جمع آوری داده های ژئوتکنیکی می باشد تا بتوان به بررسی دقیق پارامتر های ژئوتکنیکی خاک در پروژه های مختلف پرداخت و در این مقاله به جمع آوری اطلاعات ژئوتکنیکی خاک مانند وزن مخصوص، چسبندگی، زاویه اصطحکاک، مدول یانگ، ضریب پواسون، تیپ و نقشه های دانه بندی در اعماق مختلف پرداخته می شود..
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Geotechnical parameters, Statistics analysis, Database, Engineering geology map
Authors
amirmohammad تهران, mahdi khodaparast, ali mohammad Rajabi
Abstract
For design the bearings' load capacity, the soil shear strength parameters are required. In order to extract these parameters, geotechnical identification and carrying out the necessary tests and time and costs are required. Also, the geotechnical identification of the project construction area from two aspects of confidence Structural safety against the criteria required to check the site's safety against geotechnical phenomena such as landslide, liquefaction and exacerbation can be verified. The best way of exploring and interpreting engineering geology is to use a bayonet data site in a city, especially in urban areas, which can provide useful information for mapping and geotechnical zoning. Now, according to these principles and rules, it should be noted that a region such as the Pardisan city of Qom, whose construction is increasing, requires the geotechnical data to be collected so that the geotechnical parameters of the soil in the projects can be thoroughly investigated. Different methods are used to collect soil geotechnical data such as specific gravity, adhesion, friction angle, Young's modulus, Poisson coefficient, type and grading maps at different depths.
Keywords
Micro zoning, Geotechnical parameters, Statistics analysis, Database, Engineering geology map