تحلیل و آنالیز عملکرد رفتاری سازه های مارپیچی بلند با هسته مرکزی در مقایسه با سازه های مشابه معمولی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خ شهید بهشتی کوچه شهید جروقی پلاک 19
2مسول نظارت
چکیده
رغبت روز افزون برای استفاده از ساختمانهای بلند به دلیل کمبود فضاهای شهری و نیاز به محدود نمودن گسترش افقی شهرها مهندسان را بر آن داشته تا از طرح ها و جلوه های متنوع تری بهره گیرند و با اعمال تغییراتی در هندسه و شکل سازه ها به آنها ظاهری چشم نوازتر دهند. اشکال مارپیچی (spiral) یکی از مدلهای رو به گسترش ساختمانهای هزاره سوم است که در عصر حاضر ساخت نمونه هایی از آن را در برخی مناطق منجمله در کشورهای توسعه یافته مشاهده می کنیم. در این تحقیق مقایسه رفتاری و عملکرد سازه ای ساختمانهای مارپیچی با هسته مرکزی و ساختمان مشابه متداول امروزی مد نظر قرار گرفت. بدین منظور یک ساختمان پانزده طبقه سازه ای با سیستم بتن آرمه در دو حالت مارپیچی با هسته مرکزی (با دوران در طبقات) و متداول (بدون دوران در طبقات) با ویژگیها و مشخصات مکانیکی مشابه در نرم افزار Etabs به صورت دینامیکی تحلیل و مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج حاصل از آنالیز ثبت و مقایسه گردید. نتایج مشابهت رفتاری دو مدل را نشان می دهد که وجود هسته مرکزی تاثیر بسزایی در بهبود رفتار سازه ای مدل مارپیچی داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Behavior function analysis of long spiral structures, compared with similar conventional structure
Authors
behzad sadr, saed mohammadi
Abstract
Propensity increase to use high buildings due to lack of urban spaces and the need to restriction the horizontal expansion of cities, encouraged engineers to use varied designs to Eye-catching appearance in buildings with geometric and structural form changes. Spiral shapes are one of the expanding models of the third millennium that similar samples can be seen in developed countries. This study considers behavior function analysis of long spiral structures, compared with similar conventional structures. In line with this research, we analyzed a building with fifteen-story reinforced concrete system in two cases, spiral structure with central core (rotation in floors) and conventional structures (without rotation in floors). This study case dynamically analyzed in similar mechanical features and specifications with ETABS software and the results were recorded and compared. The results of similar behaviors in two models shows that the central core has a major impact on the structural behavior of the spiral model.
Keywords
analyze, long spiral structure