اثر الگوهای بارگذاری بر اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی(RCS)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خراسان رضوی-تربت حیدریه
2دانشگاه تربت حیدریه
چکیده
اتصالات یکی از مهم‌ترین اعضا در ساختمان هاست بطوریکه پس از زلزله‌های نورث‌ریچ در سال 1994 و کوبه در سال 1995 توجه مهندسان را به خود جلب کرد و سبب تغییر و تحول در طراحی و اجرا گردید. اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی (RCS) به دلیل کاهش قالب بندی بتن، پایداری در مقابل ممان‌های لرزه‌ای و شکل‌پذیری بالا مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله اتصال تیر فولادی به ستون بتنی (RCS از نوع تیر عبوری مورد بررسی قرار گرفت و اثر الگوهای بارگذاری و همچنین ارتفاع صفحه پوششی اطراف ستون بتنی در نرم‌افزار المان محدود ABAQUS ارزیابی گردید. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد الگوی بارگذاری SAC و FEMA-461 سبب افزایش بار جانبی نهایی و لنگر خمشی می‌شود و کاهش ارتفاع صفحه پوششی اطراف ستون بتنی بر رفتار اتصال موثر واقع گردید، بطوریکه کاهش آن سبب شد بار جانبی نهایی و لنگر خمشی افزایش یابد و تنش و کرنش کاهش پیدا کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Loading Patterns on the Composite Connection of Steel Beams to Concrete Columns (RCS)
Authors
Navid Arvin, Navid Arvin
Abstract
Connections are one of the most important members of the building, which, after the Northrich earthquakes in 1994 and Kobe in 1995, attracted the attention of engineers and caused changes in design and implementation. Composite connection of steel beam to concrete column (RCS) was investigated due to reduction of formatting concrete, stability versus of seismic and high ductility. In this paper, the connection of steel beam to concrete column (RCS) was investigated, and the effect of loading patterns and also the height of the covering plate around the concrete column was evaluated in ABAQUS finite element software. The results of the analysis showed that the loading patterns of SAC and FEMA-461 increased the final lateral load and bending moment and decrease in the height of the covering plate around the concrete column was effective on the connection behavior, so that the reduction it caused arise final lateral load and bending moment and decreased the stress and strain.
Keywords
Composite Connection, Loading Pattern, RCS Connection, ABAQUS