مطالعه رفتار اتصالات صلب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان بهداری،خیابان میرداماد، 16 متری سوم، 14 متری دوم، پلاک 47 کد پستی :5717165758
2استاد دانشگاه
چکیده
سیستم های هوشمند در سازه های مهندسی سیستم هایی هستند که به طور خودکار قابلیت انطباق رفتار سازه در پاسخ به بارگذاری غیرمترقبه را دارا می باشند، تا بدین وسیله ایمنی، افزایش عمر و کارایی سازه تامین گردد. یکی از فناوری های جدیدی که امکان دستیابی به این اهداف را میسر می سازد، ساخت و توسعه مواد هوشمند است. آلیاژهای حافظه دار شکلی نمونه هایی از این مواد هستندکه خاصیت سوپر الاستیک دارند. یکی از زمینه های کاربرد این مواد درکنترل غیرفعال سازه ها، استفاده از آنها بصورت اتصالات پیچ و مهره می باشد. استفاده از مواد سوپرالاستیک در این نوع سیستم های استهلاک انرژی، باعث افزایش شکل پذیری شده و مهمتر از همه قابلیت بازگردانندگی ایجاد می نماید و در نتیجه عملکرد لرزه ای قابل قبولی از خود نشان می دهند. در این مقاله به منظور بررسی رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون فولادی، اتصالات تیر به ستون مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی و همچنین اتصال پیچی با استفاده از پیچ پر مقاومت، از نرم افزار ABAQUS برای تحلیل غیر خطی چرخه ای استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اتصال تیر به ستون مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی دارای خاصیت جذب انرژی بالایی بوده، و نیز خاصیت برگشت پذیری بالایی را دارا می باشد لذا قابلیت بازیابی شرایط اولیه و کاهش تغییرشکل های پسماند را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study the behaviour of rigid connections with shape memory alloy
Authors
amin bagherzadeh azar, fedra ashrafzadeh
Abstract
Intelligent systems in engineering structures are systems that are automatically able to adapt structural behavior in response to unplanned loading, in order to provide safety, life span and structural efficiency. One of the new technologies that make it possible to achieve these goals is to build and develop intelligent materials. Memory-type alloys are examples of these materials that have a super-elastic property. One of the fields of application of these materials in the passive control of structures, using them as bolt and nut joints. The use of superalloys in this type of energy depreciation system will increase the shape and, most importantly, create a restorative capability, and thus provide acceptable seismic performance. In this paper, ABAQUS software for cyclic nonlinear analysis is used to investigate the seismic behavior of the beam to the steel column, the column-to-column joints with a memory-shaped alloy, and the screw connection using a resilient bolt. The results show that the beam-to-column connection is equipped with a memory-shaped alloy having high energy absorption properties, and also has high reversibility, so it can restore the initial conditions and reduce residual defects.
Keywords
Shape Memory Alloy, Steel Connection, Recycling of residual forms