بررسی رفتار لرزه‌ای یک خط لوله مدفون گاز طبیعی تحت اثر زمین لرزه حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
سعادت آباد-علامه جنوبی-کوچه 28 غربی-پلاک 36-واحد 2 جنوبی
چکیده
در این پژوهش یک خط لوله مدفون گاز تحت زلزله های حوزه نزدیک که دارای جابجایی ماندگار می باشند را توسط نرم افزار آباکوس مورد تحلیل قرار گرفته است که در این قسمت با تغییر عمق مدفون شدن لوله و قطر و ضخامت لوله آن خطوط لوله نفت و گاز فراساحل، معمولا از نقطه شروع انتقال تا نقطه تحویل محصول از میان مناطق جغرافیایی وسیع فعال لرزه‌ای می‌گذرند. برای خطوط لوله غیر مدفون، هم انتشار موج زلزله و هم تغییر شکل دائمی زمین می‌تواند در خط لوله با توجه به هندسه خط لوله و سازه‌های متصل خرابی ایجاد کند. با توجه به طبیعت غیر خطی وسیع این مسئله، تحلیل المان محدود کامل‌ترین ابزار جهت طراحی خط لوله زیردریا تحت بارگذاری ناشی از زلزله می‌باشد. درتحقیق حاضر اثرات انواع پیامدهای زلزله شامل حرکات انواع گسل امتداد لغز، نرمال، معکوس، مورب معکوس و مورب نرمال و همچنین انتشار موج ناشی از زلزله بر خطوط لوله فراساحلی غیر مدفون قرارگرفته بر بستر دریا در دو حالت عدم بهره برداری و بهره برداری از خط لوله مورد بررسی قرار می‌گیرد و کارآیی خط لوله با توجه به معیار بهره برداری در شرایط بحرانی بررسی می‌شود. همچنین اثرات دو نوع خاک محل سایت و نیز اثرات گیرداری انتهای خط لوله در رفتار خط لوله مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigate the seismic behavior of a natural gas pipeline buried under earthquake near field taking into account soil-structure interaction
Authors
farid abdollahzadeh
Abstract
In this study a pipeline buried gas under earthquake near field that has a switch viable are using Abaqus software are analyzed in this section by changing the depth of the buried pipe diameter and thickness of the pipe where the oil pipelines and gas Offshore, usually the starting point of transfer to the point of delivery of the product from the broad geographic active seismic pass. For unburied pipelines, seismic wave propagation time and permanent deformation of the Earth could be in the pipeline with respect to the geometry pipeline and structures attached to the devastation. Due to the large non-linear nature of the problem, finite element analysis tools for designing complete undersea pipeline under earthquake loading. In the present study the effects of consequences of earthquake motions of fault slip, normal, inverted, tilted down and diagonally normal and wave propagation resulting from the earthquake on pipelines offshore unburied located on the seabed in two modes of operation and operation of the line pipes and efficiency of the pipeline will be examined according to the criteria of operation in critical conditions studied. The effects of two types of soil, site location and the fixity of the end of the pipeline studied the behavior of the pipeline.
Keywords
Near field earthquake, buried gas pipes, buried depth, thickness of the pipe