مطالعه اثر نحوه توزیع ارتفاع شکاف بر عملکرد میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1قم-خیابان نواب صفوی-خیابان مدنی-کوچه مدنی 8-پلاک 90
2دانشیار
چکیده
یکی از سیستم های کنترل ارتعاشات سازه ای میراگرهای شکافدار فولادی هستند که در محل اتصال تیر به ستون سازه نصب می‌شوند و بخش نسبتاً زیادی از انرژی ورودی را تحت مکانیسم‌های جاری شدن فلزی، جذب می‌کنند. تحقیقات انجام‌گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که این میراگرها قادرند تا رسیدن به مرحله گسیختگی، تعداد زیادی چرخه بارگذاری را تحمل کنند. همچنین سازه‌های مجهز به این میراگر رفتار هیسترتیک پایداری تحت تغییر مکان‌های نسبی زیاد طبقات از خود نشان می‌دهند که درنتیجه سازه اصلی دچار خرابی جدی نمی‌شود این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نحوه توزیع ارتفاع شکاف بر رفتار میراگر شکافدار در اتصالات تیر به ستون و با هدف افزایش میزان جذب انرژی و بهبود عملکرد میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون صورت گرفته است.نتایج بررسی نمونه ها در نرم افزار المان محدود نشان داد که با توزیع ارتفاع شکاف ها به حالت شکاف های کوچک و بزرگ به صورت یک در میان با یک نسبت مشخص نسبت به حالتی که شکاف ها با ارتفاع یکسان توزیع شده اند عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد و موجب توزیع بهتر تنش در سطح میراگر و افزایش ظرفیت استهلاک انرژی شده است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of the effect of splitting height distribution on the performance of slit damper in connecting beam to column
Authors
mohammad javad Qom, abbas haghollahi
Abstract
One of the structural vibration control systems is steel slit dampers mounted at the beam to column structure and absorbing a fairly large portion of the input energy under the metal flowing mechanisms. Research in this field shows that these dampers are able to withstand a large number of loading cycles to reach the rupture stage. Also, structures with this damper exhibit sustained hysteresis behavior due to the relative changes in the relative positions of the floors. Therefore, this study does not investigate the effect of split height distribution on stress droplet behavior in beam to column joints with the aim of increasing The energy absorption and the improvement of the performance of the slit damper in the connection of the beam to the column have been made. The results of the examination of the samples in the finite element software showed that by distributing the height of the slots to the small and large slit in a one to one with a specific ratio Relative to the state where the slit were distributed at the same height
Keywords
Slit damper, connecting beam to column, slit height, energy depletion