بررسی عددی دیوار برشی فولادی سوراخدار با ستون های قوطی شکل همراه با بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1چالوس- خیابان هفده شهریور نبش خیابان کوروش- ساختمان سپید
2نوشهر خ عدالت نبش عدالت 8 پلاک 101
چکیده
یکی از انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی، دیوار برشی فولادی است. در این سیستم صفحات پرکننده‌‌ی فولادی به اعضای مرزی شامل تیرها و ستون‌های پیرامونی متصل می‌شوند. به واسطه‌ی توسعه‌ی میدان کششی حین کمانش صفحات به برش، دیوار برشی فولادی می‌تواند به طور موثری در برابر بارهای جانبی مقاومت کند. اگر ستون‌های مرزی در اطراف دیوار برشی فولادی، دارای مقطع فولادی قوطی شکل پر شده با بتن باشند، صفحات درونی بال‌های ستون متصل شده به ورق فولادی، تحت تاثیر نیروهای بیرون کشیدگی قابل ملاحظه‌ای قرار خواهند گرفت. این موضوع می‌تواند تسلیم شدگی مقطع ستون‌های را موجب می‌شود. بنابراین در این مطالعه از پانل‌های سوراخدار در دیوار برشی فولادی استفاده شده است که می‌تواند نیروهای اعمال شده به ستون را کاهش دهد و میزان بیرون کشیدگی بال‌های ستون را کم می کند. در این پژوهش مدل‌های اجزاء محدود دیوارهای برشی تمام مقیاس دو طبقه با پانل‌های معمولی و سوراخ‌ دار، با استفاده از ستون های فولادی با مقطع قوطی همراه با بتن پر‌کننده شبیه‌سازی شده است. نتایج مدلسازی‌ها نشان داد که استفاده از پانل های سوراخدار باعث کاهش نیروی وارد به اجزاء مرزی و میزان بیرون کشیدگی بال ستون می‌شود. همچنین لنگرهای ظرفیت بال ستون کاهش می‌یابند، در نتیجه کمترین تنش جاری شدن بال‌های داخلی ستون، با عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی فولادی، به طور موثری مخالفت نکرده و بیشترین تنش جاری شدن در بال داخلی ستون نیز موجب تغییر شکل دائمی مهم در بال نخواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical investigation of a perforated steel shear wall with box-shaped columns with concrete
Authors
Morteza Jamshidi, mohammadreza noshahr
Abstract
One of the types of lateral forces resistant systems is the steel shear wall. In this system, steel web plates are attached to the boundary members, including beams and columns. Due to the development of the tension field during the buckling of the web plates, the steel shear wall can effectively withstand lateral loads. If the boundary columns around the steel shear wall are concrete filled steel tube, the inner flange of the column attached to the steel plate will be affected by significant pull out forces. This problem can lead to the yield of the column section. Therefore, in this study, perforated panels are used in a steel shear wall that can reduce the forces applied to the column and reduce the amount of pull out of the column inner flange. In this study, the finite element models of two-story shear walls with solid and perforated panels are simulated using steel columns with a section of tubes with filler concrete. The results of the modeling showed that the use of perforated panels reduced the force input to the boundary components and the amount of pulling out. Also, the anchor capacity of the column flanges is reduced, so that the minimum stresses of the inner flange of the column are not effectively opposed by the seismic behavior of the steel shear wall, and the maximum stresses on the inner flange of the column will not cause a permanent change in the flanges.
Keywords
Steel shear walls, canisters columns filled with concrete, vertical side components, pivoting plate