مطالعه اثر انتخاب ورق جان حلقه‌ای در دیوار برشی فولادی با ستون قوطی‌شکل پرشده با بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1چالوس- خیابان هفده شهریور نبش خیابان کوروش- ساختمان سپید
2دهخدا دهخدا 6 ساختمان نسیم واحد 7
چکیده
دیوار برشی فولادی یکی از انواع سیستم‌های باربر جانبی می باشد که استفاده از آن در صنعت ساختمان رو به گسترش است. عملکرد مناسب دیوار برشی فولادی که بر اساس گسترش میدان کششی می باشد، تا حد زیادی وابسته به المان‌های مرزی شامل تیر‌ها و ستون‌ها می باشد. بعبارت دیگر در فرایند استهلاک انرژی طی تسلیم ورق نازک جان نیروهای قابل ملاحظه‌ای به المان های مرزی وارد می گیرد. از این رو برای آنکه سازه مجهز به سیستم دیوار برشی فولادی از عملکرد مناسبی برخوردار باشد می‌بایست المان های مرزی علی الخصوص ستون‌ها دارای رفتار الاستیک باشند. در این مقاله برای کنترل رفتار الاستیک ستون‌ها استفاده از ستون‌های دارای مقاطع قوطی‌شکل فولادی پرشده با بتن بعنوان المان مرزی و نیز پانل‌های حلقه‌شکل بعنوان ورق جان پیشنهاد شده است. به منظور کنترل رفتار الاستیک ستون، بیرون کشیدگی بال مجاور ورق پرکننده مورد بررسی قرار گرفته شده است. مشاهده می شود که استفاده از ورق‌های حلقه‌ای شکل اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش بیرون کشیدگی بال ستون دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the Effect of Ring Shaped Web Plate on a Steel Plate Shear Wall with Concrete Filled Steel Tube Column
Authors
Morteza Jamshidi, ali noshahr
Abstract
Steel plate shear wall is a lateral resisting system that the utilization of it in building industry is increasing. A proper performance of steel plate shear wall that based on a development of tension field, depends on a boundary elements including the beams and columns. In other words, in a process of energy dissipation after web-plate yielding, considerable forces demand on boundary elements. Hence boundary elements especially columns should remain elastic in order to proper behavior. In this study, in order to control the elastic manner of vertical boundary elements, an application of concrete filled steel tube column with rectangular cross section and ring-shaped steel plates is suggested. In order to control the elastic behavior of column, a pull-out of the plate connected flange or interior flange of steel tube is investigated. It is shown that the application of the ring-shaped steel plate has an excellent effect on the decrease of inner flange.
Keywords
Ring-Shaped Web Plate, Concrete Filled Steel Tube Column, Local Buckling of Inner Flange of Box Column