توسعه منحنی های شکنندگی برای سازه های قاب خمشی فلزی آیین نامه 2800 به روش تحلیلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
14947-13547
چکیده
امروزه ارزیابی عملکرد سازه ها در برابر زلزله به یکی از بحث های رایج در بین محققین تبدیل شده است. آسیب های وارد بر سازه ها در اثر زلزله های گذشته، ضرورت ارزیابی احتمال خرابی را در برابر زلزله های آینده مطرح می سازد.
یکی از ابزارهای کلیدی در ارزیابی آسیب های لرزه ای سازه ها، منحنی های شکنندگی می باشند که یک ابزار مفید و کارآمد می باشد. منحنی های شکنندگی احتمال رسیدن و یا فراگذشت خرابی سازه نسبت به حد معینی ازخرابی را در برابر شدت مشخصی از زلزله بیان می نماید.
هدف از این مطالعه توسعه منحنی های شکنندگی سازه های قاب خمشی فولادی ویژه براساس آیین نامه 2800 و مقایسه نتایج حاصل از ویرایش سوم و چهارم آیین نامه 2800 است.
بدین منظور ابتدا دو سازه فولادی قاب خمشی ویژه با تعداد طبقات 6 و 9 واقع در شهر تهران با دو طراحی متفاوت که حالت اول براساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم مدلسازی و طراحی شده و در حالت دوم براساس ویرایش چهارم آیین نامه2800 مدلسازی و طراحی شده است. سپس با انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی فزاینده ( IDA)، این قاب ها تحت 37 شتابنگاشت مورد ارزیابی قرار گرفته اند و درنهایت با بدست آوردن ظرفیت ها برای 4 مدل از این ظرفیت ها برای بدست آوردن منحنی های شکنندگی و مقایسه نتایج آنها باهم استفاده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Development of analytical fragility curves for moment resisting frame structures of standard 2800
Authors
tehran
Abstract
Translate
Turn off instant translation
1117/5000
Today, the evaluation of the performance of structures against earthquakes has become one of the common issues among researchers. Damage to structures caused by earthquakes in the past raises the need to assess the likelihood of failure in future earthquakes.
One of the key tools in evaluating seismic damage of structures is fragility curves, which is a useful and efficient tool. The fragility curves indicate the probability of a failure or failure of the structure to a certain degree of degradation versus the severity of the earthquake.
The purpose of this study was to develop the flexural curvatures of special folding frame structures in accordance with the 2800 regulations and to compare the results of the third and fourth editions of the 2800 regulations.
To this end, two steel structures with a special bending frame with a number of floors 6 and 9 in Tehran were designed with two different designs, the first one being modeled according to the 2800 third edition of the Regulation, and in the latter case, it was designed according to the fourth edition of the 2800 Code. . Subsequently, by analyzing the dynamic nonlinear time histories (IDA), these frames were evaluated under 37 accelerations, and finally, by obtaining capacities for four models, these capacities were used to obtain fragility curves and compare their results with use Has been.
Keywords
Fragility curve, special steel folding frame, dynamic analysis of nonlinear time histories (IDA), Earthquake