بررسی عملکرد بهینه نوع سازه هسته مرکزی در سازه های بلند
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
بلوار چمران کوچه کاظم پلاک 18 واحد 10
چکیده
انتخاب سیستم سازه ای مناسب در سازه های بلند از لحاظ اقتصادی و عملکرد ساختمان در برابر بارهای وارده بر آن بسیار حائز اهمیت می باشد. معمولا برای مقاومت در برابر بارهای وارده در سازه های بلند، از هسته مرکزی استفاده می شود. هسته ها معمولا از تعدادی دیوار متعامد متصل به هم تشکیل شده و یک مقطع قوطی شکل می سازند. تامین سختی و پایداری این نوع مقاطع یکی از اصلی ترین مسائل برای طراحان سازه می باشد. به همین دلیل در این پژوهش برای بررسی عملکرد هسته مرکزی مقاوم متشکل از دیوارهای برشی فولادی و بتن آرمه، سازه بلند 45 طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی با وجود هسته مرکزی فولادی و بتن آرمه را با سختی برابر در نرم افزار SAP در شهر تهران مورد تحلیل و طراحی قرار می دهیم. طراحی این سازه ها با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی طیفی بوده و همچنین این سازه ها تحت 3 رکورد مختلف با کمک تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی مورد ارزیابی قرار می گیرند. در بررسی دو سازه 45 طبقه با هسته مرکزی فولادی و بتن آرمه بوسیله نرم افزار SAP، نتایج نشان دادند که در سازه با هسته بتن آرمه، دریفت، جابجایی و برش پایه به ترتیب 44.9، 53.1 و 44.3 درصد بیشتر از سازه با هسته فولادی می باشد، همچنین برش پایه هسته بتن آرمه 68.5 درصد بیشتر از هسته فولادی بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the optimal performance of central core in high-rise building
Authors
karaj
Abstract
The choice of a suitable structural system in high-rise structures is very important from point of economy and the performance of the building against loads on it. Central core is usually used to withstand loads in high structures. The cores are usually formed from a number of orthogonal walls connected together and they form a section like a can. Providing stiffness and ductility of these types of sections is one of the main issues for structural designers. For this reason, in this study, to investigate the performance of a central core of reinforced concrete and steel shear walls, a 45-story high-strength structure with asteel felxible frame system with a centeral steel core and reinforced concrete with equal strength in SAP software in Tehran was analyzed. The design of these structures is based on static and dynamic spectral analysis, and these structures are evaluated under three different records by dynamic analysis of linear time histories. In the study of two 45-story structures with steel core and reinforced concrete with SAP software, the results showed that in this structure with reinforced concrete core, drift, displacement and base shear were 44.9, 53.1 and 44.3% higher than steel core structure, respectively. The cutting base of the reinforced concrete core is 68.5% higher than the steel core.
Keywords
Resistant central core, high-rise structures, drift, Base shear, SAP software