آسیب‌های لرزه‌ای و انواع روش‌های مقاوم‌سازی پل‌های بتنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
181857-96713
2Tehran, narmak, Iran University of Science and technology
3زنجان
چکیده
پل‌ها ازجمله ارکان اصلی خطوط حمل و نقل شهری و بین شهری می باشند. بنا براین باید طوری طراحی و اجرا شوند که بعد از وقوع زلزله قابل استفاده بوده و منجر به قطع ارتباط سیستم حمل و نقل عمومی نشوند. ازاین روطبقه بندی انواع خسارت‌های وارد بر پل ناشی از زلزله و شناخت عواقب وارد براین خسارت‌ها ضروری به نظر می رسد. شناخت عوامل ایجاد خسارت و شدت این خسارات منجر به توسعه روش‌های مناسب مقاوم سازی برای پل‌های موجود می شود. از این رو ارزیابی آسیب‌های وارد بر پل‌ها در هنگام وقوع زلزله ضروری و لازم‌الاجرا است. مطالعه‌ی زلزله‌های اخیر نشان داده که یکی از مهمترین دلایل خرابی پل‌ها ازجمله پل‌های بتن آرمه ضعف برشی، ضعف شکل پذیری و کاهش ظرفیت اتلاف انرژی در نواحی بحرانی ستون‌ها می باشد که محصورکردن ستون‌های بتن آرمه یکی ازموثر ترین راه‌های مقاوم‌سازی آن‌ها می باشد ازجمله محصور کردن آن‌ها با ژاکت های فولادی و بتنی. همچنین برخی دیگر از روش‌های مقاومسازی در برابر زلزله معرفی و با توجه به نوع هندسه پل و سطح آسیب مورد نظر پیشنهاد میگردد. نتایج مطالعات می تواند برای بررسی کمی و کیفی ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای پل‌های بزرگراهی و سیستم حمل و نقل در برنامه ریزی قبل از زلزله و واکنش اضطراری بعد از زلزله از اهمیت به سزایی برخوردار باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic damages and various Methods of Retrofitted reinforced concrete bridges
Authors
sayyed mohammad reza اصفهان, Gholamreza Ghodrati Amiri, Mahdi Eghbali
Abstract
Bridges are among the main pillars of urban and inter-urban transportation. Therefore, they must be designed and executed so that they can be used after the earthquake and do not result in the disconnection of the public transportation system. Therefore, the classification of types of damages caused by the earthquake to the bridge and the recognition of the consequences of entering damages is necessary. Understanding the causes of damage and the severity of these damages will lead to the development of appropriate retrofitting methods for existing bridges. Hence, the assessment of the damage to the bridges during the earthquake is necessary and effective. Recent earthquake studies have shown that one of the most important reasons for the breakdown of bridges, including reinforced concrete bridges, shear weakness, weakness of ductility reduction of energy dissipation capacity in critical areas of columns is that the enclosure of reinforced concrete columns is one of the most effective ways of retrofitting such as them with steel jackets and concrete. Also, some other methods of anti-earthquake resistance are proposed and according to the type of bridge geometry and the level of damage involved. The results of the studies can be of great importance for quantitative and qualitative assessment of the seismic vulnerability of highway bridges and transportation system in before earthquake planning and emergency response after earthquake.
Keywords
Reinforced concrete bridges, seismic retrofitting, Fragility Curves