رفتار لرزه ای سازه دوگانه شبکه شش ضلعی با به کارگیری سازه لوله دسته بندی شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1میدان قدس، خیابان محمود احمدی زمانی، بن بست معمارزاده پ3
2خیابان شهید مفتح- خیابان خاقانی- دانشگاه خوارزمی
3استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
هدف این مقاله ارزیابی رفتار لرزه ای سازه نوین شبکه شش ضلعی در ترکیب با سازه لوله دسته بندی شده در یک ساختمان بلند است. این سلول های شش ضلعی در محیط ساختمان قرار گرفته اند و در برابر هر دو نوع بارهای ثقلی و جانبی مقاومت می کنند. به کارگیری ترکیب سازه ای لوله دسته بندی شده می تواند تاثیر چشمگیری در عملکرد لرزه ای سیستم سازه ای شبکه شش ضلعی داشته باشد. برای ارزیابی اثر استفاده از این ترکیب سازه ای در یک ساختمان بلند دو مدل بیست طبقه، یکی تنها با سازه لوله دسته بندی شده و دیگری با ترکیب هر دو سازه لوله دسته بندی شده و شبکه شش ضلعی مورد مطالعه قرار گرفته اند. پارامترهای پاسخ لرزه ای سازه ها با انجام یک سری تحلیل های غیرخطی تاریخچه زمانی در نرم افزار SAP2000 بدست آمده است. ارزیابی نتایج تحلیل نشان داده اند که سیستم دو گانه شبکه شش ضلعی و لوله دسته بندی شده منجر به ایجاد یک mega-framework کاربردی شده که باعث توزیع بهتر و کارآمدتر نیروها در المان های سازه شده است. به علاوه رسیدن به نسبت تنش های کمتر در مقاطع سازه ای یکی دیگر از مزایای این سازه است، که سبب دستیابی به سیستم سازه ای اقتصادی تر گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic Performance of Hybrid Hexagrid Structural System by Implementation of Bundled Flexural Panels
Authors
yasaman تهران, hossein lavasani, Afshin Meshkat-Dini
Abstract
The aim of this paper is to evaluate the seismic performance of a new innovative structural system known as hexagrid in combination with the bundled flexural panels within a high-rise building. These hexagonal cells are located at the periphery of the building plan and withstand both gravity and lateral loads. Implementing the structural configuration of bundled tube system may have a significant effect in the seismic performance of the hexagrid structural system. To assess the effect of using this skeletal configuration in a high-rise building, two models of 20-story skeletons, including a bundled tube system and another a hybrid configuration of bundled flexural panels and hexagrid tube have been studied. The structural seismic response parameters have been obtained by conducting a series of non-linear dynamic time history analyses using SAP2000 software. The assessment of this research results denotes that the hybrid skeletal system of hexagrid and bundled flexural modules is an applicable innovative resistant mega-framework which would cause efficient and better distribution of lateral loads among the basic elements of the entire structure. Furthermore, obtaining minor stress ratios in members’ section is the more useful advantage to achieve the more economical structure
Keywords
Hexagrid Skeleton, Bundled Tube, high-rise building, Nonlinear analysis