ارزیابی عددی ضریب رفتار ساختمان با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ اثر دیافراگم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1عظیمیه-بلواراستقلال-پ94-واحد6
2دانشگاه علم وصنعت
چکیده
ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده خصوصیاتی مانند شکل پذیری،نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است. به جهت سهولت تحلیل های خطی، اغلب آیین نامه ها مانندUBC NEHRP و آیین نامه زلزله ایران نیروی زلزله وارد بر ساختمان ها را با تحلیل های الاستیک خطی برآورد می نمایند ولی برای آن که بتوان از تمام ظرفیت ساختمان در هنگام زلزله شدید استفاده نمود لازم است تا سازه وارد ناحیه غیرخطی گردد. لذا نیروی زلزله ای که از تحلیل خطی حاصل شده است با استفاده از ضریب رفتار کاهش یافته و ساختمان برای نیروی کوچکتری طراحی می شود به عبارت دیگر ضریب رفتار، طیف پاسخ خطی را به طیف پاسخ غیرخطی کاهش می دهدو سبب طراحی اقتصادی سازه ها با ضریب اطمینان مناسب می گردد.
در این پژوهش برای ارزیابی مقادیر ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط،با استفاده از نرم افزار SAP2000-v19 و تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور) سازه را تحلیل نموده و برای بررسی اثر دیافراگم سقف ها بر ضریب رفتار قاب ،مدلسازی به صورت سه بعدی و دوبعدی انجام گرفت و مطابق مبحث دهم آیین نامه طراحی ایران طراحی شدند. همچنین برای منظور نمودن اثر ارتفاع، سازه های 2،4،8 و 12طبقه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج به دست آمده نشان می دهندکه ضریب رفتارهای به دست آمده از مدلسازی سه بعدی مقادیر بیشتری نسبت به ضریب رفتارهای مدل های دوبعدی دارند و اختلاف کمتری نسبت به مقدار آیین نامه دارند.همچنین در تمام سازه ها با افزایش ارتفاع مقدار ضریب رفتار کاهش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
evaluation of response modification factor of intermidiate moment frames with considering diaghragm effect
Authors
seyede yekta karaj, vahid broujerdian
Abstract
R(response modification factor)of buildings includes features like:ductility factor,indeterminity and residual strength existing in the structures.because of the simplicity of linear analysis,most of valid codes and also Iran's seimic design code,use linear analysis but the force of earthquake must reduce with the help of a factor which is R.hence the structure will be design for smaller forces and sustains plastic deformation.in this way the design will be economical and we have nearly used the whole capacity of the structure.
in this research we have survey R in IMF steel frames with diaphragms and compared it with the values of Iran's sseismic code.in other words we have used 3d models and 2D models for getting better results.the models are made in SAP2000 and we have used push over analysis with 2 kinds of load patterns.one,uniform and one according to the forces of spectral analysis.the result is the more higher buildings we consider the less R we get.and also 2D models result in smaller values than 3d models.the values of 3D models are closer to the code value.
Keywords
Response Modification Factor, IMF, nonelinear analysis, Seismic Design