مدل سازی بتن در نرم افزار المان محدودی آباکوس به روش میدان فشاری اصلاح شده و مقایسه این روش با روش بتن پلاستیک آسیب دیده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1۹۱۸۷۶۳۳۸۵۸
2استادیار
چکیده
در این مقاله، مدل سازی بتن به روش برنامه نویسی سابروتین در نرم افزار المان محدودی آباکوس بر اساس تئوری میدان فشاری اصلاح شده (MCFT) انجام می شود. برنامه نوشته شده توسط نرم افزار ویژوال استدیو در آباکوس فراخوانی شده است. نمونه آزمایش شده توسط هانگبین و همکاران در نرم افزار المان محدودی آباکوس به دو روش بتن پلاستیک آسیب دیده و سابروتین نویسی انجام شده است و میزان دقت این دو روش بررسی شده است .مدل بررسی شده، ستون بتنی با مقاومت فشاری35.6مگاپاسکال همراه با پوشش فولادی با تنش تسلیم 308 مگاپاسکال به دور آن، تحت بارگذاری جانبی عرضی چرخه ای می باشد. در روش بتن پلاستیک آسیب دیده، معیار تخریب بر اساس تئوری دراکر-پراگر و در روش برنامه نویسی از تئوری میدان فشاری اصلاح شده که اولین بار توسط ویچیهو و کالینز در سال 1981 بیان شده است، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مدل سازی المان محدودی، با نتایج آزمایشگاهی هانگبین مقایسه شده است و مدل سازی به روش میدان فشاری اصلاح شده رفتار دقیق تری را نسبت به مدل سازی به روش بتن پلاستیک آسیب دیده نشان داده است. ابتکار در این تحقیق مربوط استفاده از سابروتین نویسی در معرفی رفتار بتن در فشار،کشش،و برش می باشد. تصحیح سختی بتن در هر بازه زمانی، بر اساس کرنشهای کششی و فشاری این امکان را فراهم می آورد تا بتوان اثر ترکهای کششی را در بتن مدل کرد. اثر محصور شدگی بتن در پوشش فولادی با در نظر گرفتن اندرکنش بین فولاد و بتن ایجاد شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
modified compression field theory Concrete modeling in abaqus and comparison this method with Concrete damage plasticity method
Authors
payman Mashhad, pasha javadi, masoud nekooei
Abstract
In this paper, modified compression field theory is programmed in Abaqus by visual fortran sudio. hangbin concrete field tube is modeled in Abaqus by CDP and MCFT method.the Accuracy of these two methods is studied. CFT which stand for concrete field tube contained concrete with 35.6 Mpa compressive strength concrete and 308 Mpa yield strength Steel that is jacketed around the concrete under the transverse cyclic load. Drucker-Prager and modified compression field is the basic of CDP and MCFt Modeling in finite element software. the mcft method reveal more accuracy in finite element software as Abaqus. the innovation of this paper is programming the concrete for the compressive,tensile and shear behavior by the theory of modified compression field theory. correction the concrete stiffness in each time increments make us to see the tensile crack effect in whole model. the interaction between concrete and steel tube can provide the confinement effect.
Keywords
ABAQUS, Compression field theory, concrete damage plasticity, subroutine