امکان سنجی استفاده از میراگر ویسکوالاستیک غیرخطی تحت اثر زلزله دور از گسل در ساختمان های فولادی کوتاه مرتبه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران
2استادیار گروه عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران
چکیده
یکی از دغدغه های امروز در کلانشهرها وقوع زلزله های بزرگ است که اگرچه از دیدگاه مدیریت بحران بسیار مورد توجه صاحبان امر است، اما از لحاظ عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود، همواره مورد توجه مهندسان طراح بوده است. پیشرفت علم و تکنولوژی نشان داده است اگرچه زلزله قابل کنترل نیست اما می توان با طراحی های بهینه و مقاوم سازی ساختمان های موجود تا حد زیادی با این پدیده طبیعی مقابله نمود. استفاده از وسایل جاذب انرژی در سازه با افزایش استهلاک انرژی موجب بهبود رفتار سازه و به تبع آن کاهش خسارات سازه ای و غیرسازه ای ناشی از بار دینامیکی را فراهم می آورد. طبق تحقیقات میراگر ویسکوالاستیک رفتار بهتری را در حین بارگذاری دینامیکی از خود نشان می دهد. اما با توجه به گران بودن نسبی این میراگرها در ساختمان های بلندمرتبه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. خسارات وارده بر ساختمان های کوتاه مرتبه با توجه به فراوانی استفاده از آن ها موجبات تمرکز بیشتر به این موضوع را فراهم آورد. در این مقاله با تمرکز بر ساختمان های کوتاه مرتبه فولادی موجود، نسبت به مقاوم سازی آن ها با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک تحت تحلیل غیرخطی اقدام می شود. ضمن ارائه خلاصه نتایج حاصل از تحلیل پوش آور به بررسی پاسخ های لرزه ای در دو سطح خطر زلزله طرح و ماکزیمم زلزله مورد انتظار برای سه رکورد زلزله با شتاب های ماکزیمم مختلف پرداخته می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Feasibility of using nonlinear viscoelastic dampers in low-rise steel buildings under far-field earthquake
Authors
Sajad Tehran, Fereidoon Omidinasab
Abstract
One of the issues of metropolitans is the occurrence of devastating earthquakes, which normally considered in crisis management. In fact, this is a great concern to the owners. However, in terms of the seismic performance of existing buildings, the designers have always been concerned this issue in their designs. The development of science and technology has shown that the earthquake cannot be controlled. Nevertheless, it can be confronted with optimal design and retrofitting the existing buildings. Using energy absorption equipment in the structure by increasing energy dissipation to improve structural behaviour and therefore to reduce structural and nonlinear damages caused by the dynamic loads such as earthquake. Viscoelastic damper has shown its better performance during dynamic loading. Nonetheless, due to the relative high cost of these dampers, they are used extensively in high-rise buildings. Damage to low-rise buildings during the past earthquakes and due to the abundance of their usage, has given rise to more focus on this issue. In this paper, the main concentration is on the existing low-rise steel buildings with viscoelastic dampers under nonlinear analysis to improve the seismic performance of the building. Moreover, the seismic responses in two levels of earthquake hazard including design base earthquake and maximum considered earthquake for the three earthquake records with different peak ground accelerations are discussed in the paper. Based on the nonlinearity of the dynamic analysis, the time history analysis under the far-field earthquake records is compared to the different parameters.
Keywords
seismic performance, Viscoelastic damper, Energy absorption, time history analysis