ارزیابی رفتار تیرعمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی در سازه های بلند
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1813186697
چکیده
یکی از المان های موثر و اصلی در ساختمان به جهت باربری و انتقال نیروها و همچنین کنترل تنش ها وبرش های انتقال یافته از طبقات فوقانی، تیرهــای عمیــق می باشند. ظرفیت باربریتیر انتقالی تحت تاثیر تغییر شکل خمشی در محل سازه انتقالی است که منشاء تشدید نیروی برشی در طبقه فوقانی سازه انتقالی می باشد. بامدلسازیدر نرمافــزار Sap2000و بررسی رفتار یک سازه بلند که در ارتفاع دارای تغییر سیستم سازه ای می شود، از تیر عمیق فولادی با مقطع Iشکل بعنوان سازه انتقالی استفاده شد. سازه مورد بررسی قرار گرفته شامل 48 متر ارتفاع خواهد بود که در تراز 12 متری آن سیستم سازه ای تغییر یافته و دهانه های سازه تحتانی از 18 متر به 6 متر کاهش می یابند. ساختمان با وجود سازهتیر انتقالی تحت تحلیل دینامیکی طیفی با کنترل های: دریفت، طبقه نرم، نظم پیچشی سازه، تاخیر برشی و جهش برشی مورد آنالیز قرار گرفت. در نتیجه برای اولین بار به بهینه ترین سازه تیر عمیق فولادی بعنوان سازه انتقالی با حذف طبقه انتقالی امکانپذیر شد. لازم به ذکر است وجود تیر عمیق بصورت مهار کمربندی تاثیر بسزایی در کنترل و کاهش تغییر شکل های خمشی در محل سازه انتقالی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment behavior deep steel beam for transfer beam structure in tall building
Authors
tehran
Abstract
There is a deep beam of the main elements in the building for bearing and transferring forces, and also to control stresses and shear forces transmitted from the upper stories. The bearing capacity of the transferring beam is dependent on flexural deformation at the Local transferring structure, which is the source of the shear force resonance in the upper story of the transferring structure. We basically studied and used SAP2000 to model a 48(m) tall building which has changed structural system in 12(m) height (includes: a decrease frame span length from 18(m) to 6(m).and we also used an I shaped deep steel beam in this changed structural system.) The building has been spectral dynamically analyzed and controlled from the matters of drift, soft floor, equilibrium torsion structure, Shear lag and shear jump. As a result, for the first time ever we have succeeded in volume reducing the transitional floor by using a deep steel beam as a transferring beam structure. It should be noted that implementing a deep beam as a belt brace has a noticeable effect on stresses control and reduction of flexural deformation at the Local transfer structure.
Keywords
Deep steel beam, Transferring beam structure, changed structural system, SAP2000 software