ارزیابی رفتار اتصال RBS در تیر عمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1813186697
چکیده
سازه های انتقالی بمنظور تغییر سیستم سازه ای در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند، که شامل: تیرانتقالی، ستون انتقالی، دیوار برشی انتقالی و... می باشند. المانهای مختلف در اینگونه سازه ها با قرار گرفتن در ارتفاع ساختماننقش بسزایی در مهار لنگرها، برش ها و نیروهای محوری وارد گشته از طبقات فوقانی ساختمان ها دارند. استفاده از تیرعمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی موجب افزایش ابعاد دهانه قاب در قسمت تحتانی تراز تغییر سیستم سازه در سازه های بلند میشود. تحقیقات محققان نشان می دهند که به دلیل وجود نیروی برشی و خمشی زیاد در سازه تیر انتقالی، اتصالات این سازه ها به ستون دچار گسیختگی شده و همچنین در اتصالات تیرها و ستون های پیرامونی تراز سازه انتقالی مفصل پلاستیک تشکیل می گردد. بــا مدلسازی در نرم افزار اجزاءمحدودABAQUSوبررسیرفتار4تیرعمیقفولادیI شکلبااتصال مقطع کاهش یافته توسط جان مکعبی شکل(CW-RBS: Cube Web RBS connection) که با استقرارمکعب ها در محل های مورد نظر در جان تیر بدست میآید. ابعادمقاطعاینتیرها با طول 18 متر،ارتفاعجان 1 متر،ضخامت ورقجان 2/0 متر و ضخامت ورق بال 15/0 متر و پهنای بال 5/0 متر می باشند. نتایج نشان می دهد در محل بارگذاری و در نزدیکی تکیه گاه های سازه تیر انتقالی نوع مکانیسم شکست خمشی می باشد. و همچنین مشاهده شد که استفاده از جان مکعبی در محل های تشکیل مکانیسم، علاوه بر اینکه مانع از ایجاد مفصل پلاستیک در سازه تیر انتقالی می شود، همچنین موجب کاهش 33 درصدی نیروی برشی در محل تکیه گاه ها نیز می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment behavior RBS connections in deep steel beam for transfer beam structure
Authors
tehran
Abstract
Transferring structures are used in order to change the structural system in the building, (which include: transferring beam, transferring column, transferring shear wall and.…). Different elements in these structures which are used in different stories of building, have very important role in controlling the bending moment and shear and axial force transmitted from the upper stories. The Using deep steel beam as a transferring beam structure can cause of increasing frame span in the lower level of changed structural system in tall building. The researchers found that excessive shear and flexural force in a transferring beam structure cause a rupture in its connections to the column and also cause formation plastic hinge in the connections of peripheral beams and columns in the local transferring beam structure. We used abaqus to model and check behavior of four I-shaped steel deep beams which we reduced beam sections by using Cube (called CW-RBS). These sections are obtained with placing cubes in the web of the deep steel beam. These used transferring beams are 18(m) long, the web is 1(m) high and 0.2(m) thick and flange 0.15(m) thick and 0.5(m) wide. As a result, type of failure mechanism in the place of loading and nearby supports of transferring beam structure was the type of flexural. Results showed using web cube in formation place of the mechanism, in addition to the debarment of formation plastic hinge in deep steel transferring beam also causes 33% reduction in shear force in the supports.
Keywords
(CW-RBS) connection, Deep steel beam, Transferring beam structure, changed structural system, abaqus software