ارزیابی رفتار غیرخطی سازه های ترکیبی، بتنی و فولادی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1کرمان-شهرک مطهری-خ باب الحوائج-کوچه 4 سمت راست منزل هفتم
2استاد راهنما، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده
ساختمان هایی که در طبقات آنها نوع مصالح سازه تغییر کند، ساختمان های ترکیبی در ارتفاع نام دارند. . معمولا در این ساختمان ها طبقات پایین از نوع اسکلت بتنی و طبقات بالا از نوع اسکلت فلزی می باشند . این نوع سیستم سازه ای دارای جرم نامنظم، سختی نامنظم، مصالح متغیر و میرایی متغیر در ارتفاع است. . آیین نامه ها ضوابط لرزه ای، ضریب رفتار و پریود خاصی را برای این گونه از سازه ها ارائه نمی کنند و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنند. در این تحقیق، رفتار غیرخطی سازه های بتنی، فولادی و ترکیبی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ساختمان های 5،10،15 طبقه هر سه سیستم سازه ای بتنی،فولادی وترکیبی براساس آیین نامه های موجود طراحی و سپس رفتار غیر خطی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده در 5 طبقه سازه بتنی و در 10،15 طبقه سازه فولادی عملکرد بهتری داشتند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Nonlinear Behavior of Hybrid, Concrete and Steel Structures with modal and adaptive pushover analysis
Authors
kerman, Abas sivandi pour, Seyed hesam Madani
Abstract
Buildings that have changed in type of structural materials at altitude are hybrid buildings. Usually, in these buildings, the lower story are of a concrete type, and the upper story are of a metal type. This structural system has irregular mass, irregular stiffness, variable materials and variable damping in height. The codes do not provide seismic permisions, behavioral factors, and period of time for these types of structures, and only a few points are worthy of mention In this research, the nonlinear behavior of concrete, steel and hybrid structures is investigated using adaptive and modal pushover analysis. For this purpose, first 5,10,15 floor structures of all three concrete, steel and composite structures were designed according to the existing codes, and then nonlinear behavior was carried out with adaptive and modal pushover analysis. According to the results, in 5 story concrete structures and in 10,15 story steel structures had better performance
Keywords
hybrid building, Concrete building, steel building, Nonlinear behavior, adaptive and modal pushover analysis