بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه در ساختمان دارای جداگر لرزه ای در زلزله های حوزه نزدیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گلشهر-اخترشرقی-پلاک57-واحد67
2تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده
بیش از چهل سال از دانش بشر نسبت به تاثیر اندرکنش خاک و سازه در رفتار سازه ها می گذرد و همه ساله روش های بهینه تر و نظریه های دقیق تری در این رابطه ارائه می گردد. اما آثار همزمان ناشی از وقوع زلزله حوزه نزدیک و زمانی که بستر زیرسازه خاک نرم است و تاثیر اندرکنش خاک و سازه در آنها چشمگیر تر است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است این تحقیق سعی دارد به بررسی مساله‏ای بپردازد که آثار غیرقابل اغماضی در طراحی ها و برآورد های سازه های با جداگز لرزه ای داشته و بنظر می رسد تاکنون به شکل جامع و دقیق درمورد آن مطالعه ای صورت نگرفته است. در بررسی نتایج حاصل از پژوهش، سازه های مورد مطالعه تحت هفت شتابنگاشت حوزه نزدیک قرار گرفته و بر اساس نوع خاک مدلسازی شده و همچنین تاثیر اندرکنش خاک و سازه به دو بخش کلی تقسیم بندی شده اند. تاثیر همه رکوردها در خاک نوع چهار اندرکنش خاک و سازه به نتایج برش پایه، نیروی محوری تیر، نیروی محوری ستون، جابجایی بام و منحنی هیسترزیس جداگر لرزه ای بیشتر بوده و لذا مقادیر آنها در مقایسه با اندرکنش خاک و سازه در خاک یک بیشتر است. در حالت اثر اندرکنشی خاک نوع چهار، مقدار نتایج برش پایه، نیروی محوری تیر، نیروی محوری ستون، جابجایی بام و منحنی هیسترزیس جداگر لرزه ای دارای تغییر افزایشی می‏ باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of Soil-Structure Interaction (SSI) on Base Isolated Buildings Founded on Soft-Soil subjected to Near-Field Earthquake
Authors
Karaj, Pasha Javadi
Abstract
The present study is focused on the effect of Soil–Structure Interaction (SSI) on the response of base-isolated buildings subjected to near-fault ground motions, where the vertical component of earthquake is not negligible. Seismic isolation can significantly mitigate the responses of building by the means of flexibility at the base and preventing resonance with the predominant frequencies of common earthquake. Nonetheless many of studies lack in the consideration of soft soil SSI near-fault effect besides vertical component to the isolated buildings. To this aim, a numerical investigation is carried out with reference to a two-dimensional lead rubber bearing (LRB) base-isolated five-story building, designed according to International Building Code (IBC) provisions. Four states of the base-isolated building have been analyzed non-linearly: (i) While it is subjected to a very dens soil (Vs>375 m/s), (ii) or a soft soil (Vs<200 m/s), (iii & iv) Each of mentioned situations with/without SSI effect. The subsoil is replaced by elastic spring and viscose dampers derived by National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) relations. The study contemplates non-negligible impression of soil-structure interaction of such special situation on the shear stresses and other factors of beams ruptures and columns failures over the soft-soil.
Keywords
Soil-Structure-Interaction, SSI, base isolation, Soft-Soil, Nonlinear analysis, Near-Field