مقایسه‌ی منحنی شکنندگی بر اساس پارامتر‌های شدت لرزه‌ای حداکثر شتاب طیفی و حداکثر شتاب زمین در قاب‌های منظم و نامنظم مهاربندی شورون مجهز به میراگر فولادی تسلیم‌شونده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1Tehran, narmak, Iran University of Science and technology
2دانشجوی مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران
3استادیار، گروه عمران، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران
چکیده
امروزه به دلیل وجود مقیدات معماری، مسائل اقتصادی، نوع کاربری ساختمان ها و الزامات شهرداری‌ها احداث سازه های نامنظم امری اجتناب ناپذیر است. از این رو تحقیقات بسیاری برای تهیه و تبیین آیین نامه های ساختمان، بر روی این سازه ها صورت می گیرد. یکی از پارامترهایی که در این تحقیقات همواره مطرح بوده، پارامتر شدت لرزه‌ای می‌باشد که به نوعی نماینده‌ی بزرگای نیروی وارد بر سازه می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط سازه و المان‌های آن می‌توان از پارامتر‌های شدت لرزه‌ای مختلفی استفاده نمود. به همین دلیل انتخاب درست این پارامتر در تحقیقات امری ضروری به نظر می‌رسد. در میان انواع این پارامترها، دو پارامتر Sa و PGA استفاده‌ی بیشتری در تحقیقات داشته‌اند. در این پژوهش انتخاب پارامتر شدت لرزه‌ای مناسب برای بررسی عملکرد لرزه‌ای سیستم مهاربندی مجهز به میراگر فولادی تسلیم شونده CSY مد نظر است. برای بررسی عملکرد لرز‌ه‌ای قاب‌های مهاربندی مجهز به میراگر CSY در حالت‌های منظم و نامنظم، برای هشت قاب تحلیل دینامیکی افزایشی صورت گرفت و منحنی‌های شکنندگی سازه در سطوح عملکرد مختلف با دو پارامتر شدت لرزه‌ای Sa و PGA تولید شد.
از مقایسه‌ی منحنی‌های شکنندگی در این دو حالت این نتیجه به دست آمد که با در نظر گرفتن پارمتر شدت لرزه‌ای Sa عملکرد لرزه‌ای سازه‌های نامنظم وضع بهتری نسبت به مدل منظم داشت، در صورتی که منحنی شکنندگی حاصل از پارمتر شدت لرزه‌ای PGA خلاف این موضوع را نشان می دهد و با افزایش ارتفاع این اختلاف بیشتر می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
comparison of fragility curves based on seismic intensity parameters of maximum specteral acceleration and maximum acceleration of ground in regular and irregular frames of Chevron bracing equipped with cast steel yielding fuse.
Authors
pegah amirsoleimani, ehsan darvishan
Abstract
Today, due to the architectural imperatives, economic issues, the use of buildings and the requirements of municipalities, the construction of irregular structures is inevitable. Hence, many studies are carried out on these structures for the preparation and explanation of building codes. One of the parameters that has always been mentioned in this research is the seismic intensity parameter, which is a representative the magnitude of force applied to the structure. It should be noted that according to the structural conditions and its elements, different seismic intensity parameters can be used. Therefore, the correct choice of this parameter in research is necessary. In order to investigate the seismic performance of the CSY-damper frames in irregular and regular conditions, eight frame was created and dynamic incremental analysis were carried out and the fragility curves of the frames at different performance level and with two seismic intensity parameters Sa And PGA were produced.
From the comparison of the fragility curves in these two states, it was concluded that, considering the seismic intensity parameter Sa, the seismic performance of the irregular structures was better than the regular model, but the result that obtain from fragility curveof The PGA parameeter, shows contradicts this, and the difference increases with increasing height.
Keywords
massive irregular in height, Fragility curve, seismic intensity parameter, cast steel yielding fuse