تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی ساختمان بتن آرمه با طبقه نرم مقاوم سازی شده با قاب های فولادی مهاربندی شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1shahriar.vahedi8@gmail.com
2تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
در تحقیق مورد نظر ابتدا یک قاب یک طبقه بتن آرمه با امکان تشکیل مکانیزم طبقه نرم و نمونه مقاوم سازی شده با قاب فولادی مهاربندی شده همراه با به کارگیری یک اتصال هایبرید مربوط به یک تحقیق آزمایشگاهی، در نرم افزار اپنسیس (OpenSees) مدلسازی شد. بطوریکه این اتصال هایبرید پیوستگی بین قاب بتنی و قاب فولادی مهاربندی شده را فراهم می آورد. سپس به منظور صحت سنجی مدلسازی، نمودارهای هیسترزیس بدست آمده از آنالیز سیکلیک غیر خطی مربوط به جابجایی گره فوقانی قاب در دو حالت آزمایش و تحلیل نرم افزاری با هم مقایسه شدند. در قسمت دوم این تحقیق نیز یک ساختمان موجود با مکانیزم طبقه نرم در طبقه اول مربوط به یک تحقیق انجام گرفته در گذشته، در نرم افزار اپنسیس مدلسازی شد. سپس با استفاده از روش مقاوم سازی مطرح شده که در قسمت اول این تحقیق تحت صحت سنجی نرم افزاری قرار گرفته بود، استراتژی مقاوم سازی تعریف و با این استراتژی ساختمان مورد نظر در نرم افزار مقاوم سازی شد.پس از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) بر روی ساختمان موجود و نمونه مقاوم سازی شده آن، بهبود چشمگیر رفتار لرزه ای ساختمان مورد نظر در نمونه مقاوم سازی شده در موارد مقاومت، سختی و شکل پذیری مشاهده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
NONLINEAR DYNAMIC AND STATIC ANALYSIS OF A SOFT-FIRST-STORY RC BUILDING RETROFITTED BY STEEL BRACED FRAME
Authors
Shahriar Tehran, Pasha Javadi, Mirhamid Hosseini
Abstract
In this study, first, one RC frame and one RC frame retrofitted by steel braced frame utilizing a hybrid connection technique related to an experimental investigation, were modeled and analyzed through non-linear static analysis method in OpenSees software. The hybrid connection provides the connection between the RC frame and the steel brace frame. For evaluation of the accuracy of modeling, the hysteresis diagrams related to displacement of the non-retrofitted RC frame and retrofitted one were obtained. The comparison between the hysteresis diagrams of the experimental result and the hysteresis diagrams obtained from non-linear static analysis demonstrates the accuracy of the bare and retrofitted RC frames modeling in OpenSees software. In the second part of this research, one existing soft-first-story building related to an analytical investigation, was modeled in OpenSees. Then the building was assumed to retrofit by steel braced frames utilizing a hybrid connection technique and a strategy for retrofitting the existing building was planned. Therefore, retrofitted building by this strategy was modeled and analyzed through nonlinear static and incremental dynamic analyses (IDA) in OpenSees. Finally the obtained results related to the soft-first-story building and retrofitted one were compared. The comparison between collected results related to the soft-first-story building and the retrofitted one, demonstrates the effectiveness of retrofitted building for the increase of strength, stiffness and ductility.
Keywords
Keywords: Retrofitting, Soft-story Mechanism, steel braced frame, IDA analysis