مقایسه رفتار ساختمان‌های بتنی دارای دال ساده و مشبک تحت بارهای لرزه‌ای
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
زمین لرزه‌هایی که اخیرا در حوزه نزدیک رخ داده صدمات جبران ناپذیری را به سازه‌ها وارد کرده است. از ویژگی‌های زلزله‌های حوزه نزدیک حرکت پالس گونه، داشتن شتابی با محتوای فرکانسی بالا و سرعتی حاوی پالس‌های بلند و جابجایی ماندگار است. چگونگی رفتار و عملکرد دیافراگم‌ها در برابر نیروهای جانبی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد .از طرف دیگر با توجه به نقشه‌های معماری مدرن، سیستم‌های با سقف‌‌های دهانه بلند که سبب کاهش محدودیت‌های معماری می‌شود به شدت مورد توجه است. برخی از مزایای سقف‌های دهانه بلند ایجاد دهانه‌ها و کنسول‌های بزرگتر، امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت، امکان ایجاد بازشوهای بزرگ در سقف، کاهش تعداد ستون‌ها و سبک سازی می‌باشد. در این مقاله به بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های 5 طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی دارای دو نوع سیستم سقف دال ساده و دال مشبک پرداخته شده است. به منظور بررسی اثر طول دهانه، هر یک از این ساختمان‌ها دارای طول دهانه‌های 5، 7، 10، 14 و 20 متر می‌باشد. رفتار لرزه‌ای این ساختمان‌ها تحت زلزله‌های حوزه دور و حوزه نزدیک بررسی شده‌است. نتایج نشان می‌دهد در دهانه‌های با طول یکسان، ساختمان‌های دارای دال مشبک، دارای ماکزیمم دریفت کمتری می‌باشند. همچنین در دهانه‌های بلند استفاده از دال مشبک به جای دال ساده باعث کاهش وزن و کاهش نسبت برش به وزن سازه می‌گردد. درحالیکه در دهانه‌های کوتاه استفاده از دال مشبک به دلیل افزایش وزن سازه توصیه نمی‌گردد. همچنین مشاهده می‌شود رفتار سازه‌ها تحت رکوردهای حوزه دور از مقادیر متناظر آن‌ها تحت رکوردهای حوزه نزدیک مناسب‌تر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The comparison of seismic behavior of RC buildings with simple and waffle slab under near field and far field ground motions
Authors
Mahmoud Reza Shiravand, maryam seyed alikhani
Abstract
Recent earthquakes in the near field have caused irreparable damages to the structures. The response spectrum of the near filed ground motions shows large spectral velocity and displacement in the low frequency range. Also the spectral accelerations of near field ground motion are amplified in the high frequency range for the rock site, and in the low frequency range for the soil site. The seismic behavior of the diaphragms against these ground motions have ambiguities and complexities. On the other hand, with modern architecture drawings, long span slabs that reduce architectural constraints are highly regarded. Some advantage of long span slabs are: creating large spans and consoles, possibility of creation of large openings in the slab, reducing the number of columns and reducing the weight. In this paper the seismic behavior of RC buildings with simple and waffle slab is investigated. Length of spans in RC buildings have different value of 5, 7, 10, 14 and 20 meters. The seismic behavior of these buildings under near field and far field ground motion are studied. The results shows that in buildings with similar span lengths, waffle slabs structure have less drifts. The application of waffle slab instead of simple slab in long span structures reduces the weight of building and the ratio of base shear to weight. But waffle slab in short spans structures don’t recommended because of increasing the weight. It is also observed that the behavior of structures under far field records is better than near field ones.
Keywords
Long span structure, near field and far field ground motion, moment resisting RC frame, waffle slab, simple slab