مدل سازی اجزا محدودی دیوار بتنی با جکت فولادی و کاربرد این سیستم در مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1۹۱۸۷۶۳۳۸۵۸
2استادیار
چکیده
دیوار برشی بتنی، به عنوان یکی از عناصر بسیار مهم در تعیین رفتار لرزه ای سازه ها است که پس از رخ دادن زلزله های مخرب دچار ترک هایی می شود که باعث کاهش ایفای رفتار سازه ای مطلوب در این اجزا می شود از این روی، بحث مقاوم سازی در بهبود رفتار لرزه ای نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد. امروزه روش های متنوعی برای مقاوم سازی توسط محققین ارائه شده است که مقاوم سازی به روش جکت های فولادی به دلیل سرعت و سادگی اجرا،هزینه کم و سبک بودن همواره مورد توجه بوده است. در این میان ایجاد پیوستگی مناسب بین جکت های فولادی و دیوار برشی بتنی بسیار حائز اهمیت می باشد. از این روی، برای اتصال مناسب بین این اجزا از میله های اتصال در فواصلی مشخص استفاده می شود. میزان تاثیر این فواصل و ضخامت جکتهای فولادی در رفتار لرزه ای دیوار برشی مقاوم سازی شده و بررسی نیاز به پیش تنیدگی در میلگردهای کاری است که در مقاله به آن پرداخته شده است. مدل سازی 10 نوع دیوار برشی با ابعاد مشخص به روش المان محدودی در نرم افزار آباکوس، با صفحات فولادی با ضخامت های 4و6و8 میلیمتر انجام شده است. نتایج بیانگر کاهش میزان کمانش های خارج از صفحه جکتهای فولادی با افزایش ضخامت صفحات، و عدم نیاز به ایجاد پیش تنیدگی در میلگردهای اتصال بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
finite element modeling of steel jacket retrofitted shear wall with the help of mcft theory and it's usage in concrete structures
Authors
payman Mashhad, pasha javadi, masoud nekooei
Abstract
Concrete shear walls are one of the most important elements in determining the seismic behavior of structures that have tracks after destructive earthquakes, which reduces the behavior of the desired structural behavior in these components. Hence, the discussion Retrofitting will play a very important role in improving seismic behavior. Today, various methods for retrofitting have been presented by the researchers, which has been continuously considered by retrofitting steel jackets due to the speed and simplicity of implementation, low cost and lightness. In the meantime, it's very important to create a good connection between the steel jacket and the concrete shear wall. Hence, for proper connection between these components, connecting rods are used at specified intervals. The effect of these distances and the thickness of the steel jacket on the seismic behavior of the retrofitted shear wall is discussed. 10 types of shear wall modeling with finite elemental in abaqus software, with steel plates with thicknesses of 4, 6 and 8 mm. The results indicated a decrease in the buckling rates by increasing the steel jacket thickness , and pre-stressing in the connecting rod was not required.
Keywords
retrofitting, concrete shear wall, steel jacket, ABAQUS, mcft