پاسخ دینامیکی تیر اولر-برنولی چند دهانه همراه با ترک - روش تحلیلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه محقق اردبیلی - خیابان دانشگاه - اردبیل
2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی،
چکیده
شناسایی رفتار دینامیکی تیر های چند دهانه منجر به افزایش دقت در طراحی می گردد. حضور ترک در طول تیر موجب تغییرات در رفتار دینامکی تیر می شود. با شناسایی رفتار تیر ترک دار می توان از گسیخنگی های ناگهانی جلوگیری کرد. وجود ترک در موقعیت های مختلف تیر، بر روی تغییر شکل تیر و همچنین فرکانس طبیعی تیر تاثیر گذار است. در این مقاله رفتار دینامیکی تیر اولر – برنولی ترک دار را تحت بار دینامیکی با استفاده از روش تابع گرین بررسی کردیم. همچنین ترک در موقعیت های مختلف و عمق های متفاوت مدل سازی شده است و تاثیر آن بر روی تغییر شکل تیر در قابل چند مثال بررسی شده است. مشاهده گردید زمانی که ترک و بار در دهانه یکسان قرار دارند تاثیر آن بر رفتار تیر بیشتر است. وجود ترک در کنار تکیه گاه گیردار تاثیر به مراتب کمتری در مقایسه با حضور ترک در کنار تکیه گاه مفصلی دارد. که بیانگر سختی بیشتر این نوع تکیه گاه ها می باشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
پاسخ دینامیکی تیر اولر-برنولی چند دهانه همراه با ترک - روش تحلیلی
Authors
amin ardabil, saeed khoadapanah
Abstract
شناسایی رفتار دینامیکی تیر های چند دهانه منجر به افزایش دقت در طراحی می گردد. حضور ترک در طول تیر موجب تغییرات در رفتار دینامکی تیر می شود. با شناسایی رفتار تیر ترک دار می توان از گسیخنگی های ناگهانی جلوگیری کرد. وجود ترک در موقعیت های مختلف تیر، بر روی تغییر شکل تیر و همچنین فرکانس طبیعی تیر تاثیر گذار است. در این مقاله رفتار دینامیکی تیر اولر – برنولی ترک دار را تحت بار دینامیکی با استفاده از روش تابع گرین بررسی کردیم. همچنین ترک در موقعیت های مختلف و عمق های متفاوت مدل سازی شده است و تاثیر آن بر روی تغییر شکل تیر در قابل چند مثال بررسی شده است. مشاهده گردید زمانی که ترک و بار در دهانه یکسان قرار دارند تاثیر آن بر رفتار تیر بیشتر است. وجود ترک در کنار تکیه گاه گیردار تاثیر به مراتب کمتری در مقایسه با حضور ترک در کنار تکیه گاه مفصلی دارد. که بیانگر سختی بیشتر این نوع تکیه گاه ها می باشد
Keywords
تیراولر- برنولی, ترک, تیر ترک دار, تابع گرین, تیر چند دهانه