ارزیابی میزان خرابی قابهای خمشی بتنی متوسط ناشی از زلزله مصنوعی گسل شمال تبریز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تبریز، دروازه تهران، انتهای خ اذری، مجتمع فرزانگان، بلوک A، بخش 2، طبقه چهار، پلاک 10.
2شهرک آزادی بلوک 1 کوچه یکم پلاک 5 طبقه 8
چکیده
از موثرترین عوامل کاهش ویرانی‌های ناشی از زلزله، اصلاح روش‌های موجود و توسعه‌ی راهکارهای مفید و مناسب برای طراحی‌، ساخت و تعمیر ساختمان‌هایی است که مستعد آسیب‌های ناشی از زلزله می‌باشند. میزان و شدت خرابی لرزه ای به مصالح و شکل سازه بستگی دارد. یک مدل خرابی، در صورتی واقعگرایانه می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله داشته باشد. به همین دلیل استفاده از شاخص‌های خرابی مناسب در طراحی می‌تواند خسارات را در سازه به حداقل برساند. در این تحقیق یک شاخص خرابی مناسب برای سازه‌هایی تحت شتابنگاشت گسل شمال تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. و کارایی روش‌های موجود طراحی بر اساس آیین‌نامه با توجه به رفتار سازه در این مدل‌ها تحت این شتابنگاشت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سازه‌های مورد بررسی که در دسته سازه کوتاه مرتبه تا میان مرتبه دسته‌بندی می‌شوند و با استفاده از آیین‌نامه داخلی طراحی گردیده‌اند، الزامات مورد نیاز را ارضا ننموده و جابه‌جایی نسبی طبقات و همچنین در بعضی اعضا شاخص خرابی بیش از مقدار مورد پذیرش بوده و در آستانه فروریزش می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Damage Evaluation of Intermediate Concrete Moment Frames due to Probable Earthquake of the North Fault of Tabriz
Authors
تبریز, daniel ََArdabil
Abstract
In most Seismic design codes, expected objectives and performance of buildings under an earthquake are expressed, then it is claimed that if some proposed criteria are satisfied, buildings meet these objectives and performance. Although for more precise and obvious seismic design objective definition along with more appropriate proposed criteria the results are more reliable, the experience of previous earthquakes demonstrates that the proposed criteria should be based on actual building behavior during an earthquake. The purpose of this study is investigating the damage index of ordinary concrete moment frames with different height and vibrational properties under artificial earthquake of north fault of Tabriz. To this aim, damage index of three frames with 4, 7 and 10 stories designed based on Iranian 2800 seismic design code are investigated under artificial earthquake of Tabriz’s north fault. Since in the considered scenario the closest rupture distance to site was considered among all possible scenarios, the earthquake is categorized as a near-fault earthquake in which it is expected its high-frequency content make short-period structures (short buildings) more vulnerable than long-period structures (tall buildings). As it can be concluded from the results, by increasing of the structure’s height, the total damage to the structure decreases; In other words, the destructive effect of such records in tall structures are less than in short structures.
Keywords
damage index, tabriz north fault, reduce earthquake damage, nonlinear time history analaysis