بررسی پارامترهای ابعادی مؤثر بر عملکرد واشرهای DTI تحت بارگذاری محوری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران
2دانشگاه ازاد اراک
چکیده
امروزه از آنجا که در اتصالات پیچ و مهره نیاز است نیروی کششی پیش‌بار پیچ اندازه‌گیری شود، از واشرهای DTI استفاده می‌شود. این نوع واشرها دارای برآمدگی و فرورفتگی‌هایی بر سطح خود هستند که با لهیده شدن آن‌ها به مقدار مشخص، نیروی پیش‌بار پیچ تعیین می‌شود. در این مطالعه ضمن صحه‌گذاری شبیه‌سازی عملکرد واشرهای DTI با نتایج آزمایشگاهی و استاندارد به بررسی پارامتری ابعادی و ماده این نوع واشرها تحت بارگذاری محوری پرداخته می‌شود. مقایسه نتایج نمودار نیرو-جابه‌جایی و نحوه فروریزش واشر DTI در حالت تجربی و عددی بیانگر تطابق قابل قبول مدل ارائه شده است. فرایند شبیه‌سازی با نرم افزار اجزای محدود انجام شده و در آن اثر غیرخطی ماده، تماس و تغییرشکل بزرگ لحاظ شده است. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه، شامل ارتفاع، عرض، طول، شعاع و زاویه برآمدگی، ضخامت ورق واشر، شعاع موقعیت قرارگیری برآمدگی و سختی ماده آن است. از نتایج این تحقیق در ساخت و توسعه واشرهای DTI برای استفاده در اتصالات پیچ و مهره ساختمانی در داخل کشور استفاده می‌شود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating dimensional parameters affecting the performance of DTI gaskets under axial loading
Authors
ali Tehran, sajad azarakhsh
Abstract
Because of the need for bolt and nut joints, the tensile strength of the bolt is measured using DTI washers. This kind of gaskets has bumps and troughs on their surface, which is determined by squeezing them to a specified value, the precursor force of the bolt. In this study, the simulation of the performance of DTI gaskets with standard and standard results was used to investigate the dimensional dimension and the material of these type of gaskets under axial loading. Comparison of the results of the displacement and displacement diagrams and the method of removing the DTI gasket in the experimental and numerical model indicates the acceptable conformance of the model is presentedThe simulation process is performed with finite element software, in which the nonlinear effects of matter, contact, and deformation are considered. The parameters studied in this study include height, width, length, radius and bulb angle, thickness of the gasket sheet, radius of the protrusion position and hardness of the material. The results of this research are used in the development and development of DTI gaskets for use in construction bolts and nuts in the interior.
Keywords
Washer DTI, crushing force, collapse