اثرات باکتری در بهبود خواص بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
16618964511
2دانشجو
3هیت علمی
چکیده
بتن به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز در سراسر جهان استفاده می‌شود. با گذشت زمان ترک‌هایی در سازه بتنی به وجود می‌آید که زمینه‌‌ی نفوذ آب یا یون‌های زیان آور را فراهم می‌کند. برای جلوگیری از ایجاد ترک‌ها که یکی از معایب اصلی بتن به شمار می‌آید. می‌توان از فناوری‌هایی بر پایه‌ی استفاده از رسوب کلسیت تحریک شده با باکتری که به اختصارMICP نامیده می‌شود، استفاده کرد در این روش از باکتری‌های مناسب به عنوان کاتالیست‌های مبتنی بر شیمی؛ در جهت ترمیم ترک‌ها و کاهش نفوذذیری بتن استفاده شده است و موجب افزایش عمر بتن می گردد. استفاده از این تکنیک در بتن منجر به ایجاد پتانسیل جدیدی برای انجام ابداعات در زمینه‌ی تولید نوع جدیدی از بتن که تحت اثر عامل زیستی که دوست‌دار محیط زیستی می‌باشد به عنوان بتن باکتریایی نامیده شده است. در این راستا تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است. از جمله می‌توان به نقش باکتری در پر‌کردن خلل و فرج بتن که افزایش مقاومت و کاهش درصد جذب آب را به همراه دارد اشاره کرد. در تحقیق حاضر مروری بر تاریخچه‌ی شروع و توسعه‌ی این فناوری و جایگاه حال و آینده آن خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of bacteria on improving the properties of concrete
Authors
Pegah zare, parisa salehi, hooshang dabbagh
Abstract
Concrete is widely used in the construction industry around the world. Over time, cracks appear in concrete structures that provide a source of water penetration or harmful ions. To prevent the Crack formation which is one of the main disadvantages of concrete. we can use technology that is called calcite precipitation stimulated by bacteria or MICP in brief. In this method, suitable bacteria are used as chemistry-based catalysts for the repair of cracks and reducing the penetration of concrete, which increases the life of concrete. The use of this technique in concrete leads to a new potential for innovations in the production of a new type of concrete, which has been referred to as an environmentally friendly bioactive agent, as a bacterial concrete. There is extensive research in this regard. One can mention which is the role of bacteria in filling the concrete and porosity that increase resistance and decrease the amount of water absorption. In this study, the history of the beginning and development of this technology and its present and future position is discussed.
Keywords
Bacterial concrete, self- healing concrete, Calcite precipitation, durability