بررسی تسلیح آرماتورهای ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت در عملکرد اتصالات میانی تیر به ستون بتنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان امام خمینی-کوی لاله-کوی چمران
2استاد دانشگاه
چکیده
ایران از کشورهای است که در معرض خطر نسبی زلزله بالایی قرار دارد لذا لزوم مقاومت همه اجزای سازه‌ای در برابر بارهای جانبی امری طبیعی است و اتصالات نیز از این قضیه مستثنی نیستند. سهم اتصالات در تحمل مقاومت در برابر بارهای جانبی و شکل پذیری بسیار زیاد است. یکی از مشکلات اتصالات حجم زیاد آرماتورها در محدوده ناحیه اتصال می باشد که بتن‌ریزی را با مشکل مواجه می کند و باعث عملکرد نامناسب اتصالات می‌شود. میلگردهای پر مقاومت با پارامتر کشیدگی مناسب می تواند این مشکل را برطرف کند.
در این مقاله با استفاده از مدل سازی با نرم‌افزار المان محدود ABAQUS، پارامترهای مقاومت، سختی، میزان جذب انرژی، شکل‌پذیری و ترک خوردگی در اتصال در حالت های‌ تسلیح مقطع ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت و افزایش ابعاد هندسی ستون مورد بررسی قرارگرفته است.
افزایش درصد آماتورهای ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت تأثیری بر عملکرد اتصال تیر به ستون ندارد. ولی استفاده از فولاد پرمقاومت ظرفیت اتصال را نسبت به اتصال با فولاد معمولی افزایش داده است. ابعاد هندسی ستون تاثیر بسزایی در عملکرد اتصال دارد به‌طوریکه با افزایش ابعاد ستون، پارامترهای "مقاومت نهایی "، "سختی" و "میزان جذب انرژی اتصال" افزایش یافته و " شکل‌پذیری" روند کاهشی داشته‌است. به منظور استفاده‌ی بهینه از فولادهای پر مقاومت در ترکیب با بتن‌، می‌توان با در نظر گرفتن حجم کمتر فولادهای پرمقاومت به جای فولاد معمولی به همان نتیجه و کارایی اتصال با فولاد معمولی دست پیدا کرد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of Increase the percentage of columns rebars with ordinary steel and High strength Steel (MMFX) in the Beam_Column interior joints
Authors
Abbas Abdollahi, mohmmad hasan meisami
Abstract
Iran is countries that is at high risk of earthquakes. Therefore, the necessity of the resistance of all components against lateral loads is normal and connections are no exception. The bonding strength is very high in bearing resistance to lateral loads and ductility.
One of the problems is the volume connections of the reinforcement in the area of the connection area
Concrete bug fixes and causes inappropriate fitting. The high resistance rod with an elongation parameter can solve this problem
In this paper, using modeling with ABAQUS finite element software, the parameters of resistance, hardness, energy absorption, formability and cracking in connection with the cross section of columns with ordinary steel and high performance and increasing the geometric dimensions of the column have been compared and compared
The increase in the number of column amateurs with ordinary steel and high strength does not affect the performance of the beam to column connection. However, the use of high performance steel has increased the bonding capacity of the connection with ordinary steel. The geometric dimensions of the column have a significant effect on the connection performance, with the increase in the column dimensions, the parameters of "ultimate strength", "hardness" and "absorption energy absorption" increased and "ductility" had a decreasing trend
In order to optimize the use of high-strength steels in combination with concrete it is possible to achieve the same result and performance of bonding with ordinary steel, taking into account the lower volume of high-quality steels instead of conventional steel.
Keywords
Intermediate joints of columnar, high-strength steel, Hardness, Energy absorption, shapeability